Ikona BIP

(04.01.2024) Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

04.01.2024

Sprzedaż składników majątku ruchomego UOKiK

 1. Sprzedający: UOKiK, Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, www.uokik.gov.pl

 2. Opis majątku:
   

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr inwentarzowy

  1

  Centrala telefoniczna

  CEN 623/0001/00


  Opis dotyczy obu ww. urządzeń:
  - urządzenie działające.
   
 3. Cena wywoławcza dla każdego z ww. składników:

  Lp.

  Nazwa składnika

  Nr inwentarzowy

  Razem

  1

  Centrala telefoniczna

  CEN 623/0001/00

  10 197,10 zł

   

 

 1. Osoba do kontaktu: Paweł Liszkiewicz, tel. 22 55 60 116

 1. Oględziny: 10 stycznia 2024 , godz. 13.00; siedziba UOKiK, pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.

 1. Tryb: przetarg publiczny na § 9 ust. 1 Rozp. RM z 21.10.2019 r. (Dz.U.2022 poz. 998 z późn. zm.).

 1. Wadium:
   

  1. warunkiem    przystąpienia    do    przetargu jest                  wniesienie         wadium w                      pieniądzu

  do 17 stycznia 2024r., w wys. 10% ceny wywoławczej składnika na konto nr 40 1010 1010

  0078 7813 9120 0000,

  1. złożone przez oferentów, których oferty nie będą wybrane lub zostaną odrzucone, będzie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny,
  2. nie podlega zwrotowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia

  umowy.

 1. Termin składania ofert: 19 stycznia 2024 r., do 10.30 - Kancelaria UOKiK, Warszawa.

 2. Sposób składania ofert: na piśmie (wzór Formularza Ofertowego dostępny na stronie uokik.gov.pl), w jęz. polskim, w formie zapewniającej czytelność treści, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – CENTRALA” wraz z podaniem: imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu, nr telefonu, ceny, warunków zapłaty, oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem składnika. Strony oferty parafuje Oferent.

 3. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składnia

 4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 19 stycznia 2024 godz. 11.00, Warszawa, Powstańców Warszawy 1.

 5. Inf. o wyniku: zamieszczona będzie na stronie uokik.gov.pl.

 6. Zawarcie umowy: nastąpi po otrzymaniu przez Oferenta informacji o przyjęciu

 7. Zapłata: ma nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu oferty, ale nie później niż 7 Wydanie składnika nastąpi po wpłaceniu ceny nabycia pomniejszonej o kwotę wadium na konto 51 1010 1010 0078 7822 3100 0000.

 8. Urząd zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn oraz gdy:

 1. oferta została złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. oferta nie zawiera dokumentów i danych wskazanych w pkt. 9 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, a ich wyjaśnienie mogłoby doprowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

Pliki do pobrania