Ikona BIP

1. Develia S.A., 2. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 3. Jaromir Netzel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jaromir Netzel kancelaria Adwokacka, 4. Derby Investments sp. z o.o., 5. Janusz Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I. Kancelaria Adwokacka Janusz Kaczmarek II. wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski

16.02.2024

DATA WPŁYWU WNIOSKU: 20.11.2023 r.

SYGNATURA SPRAWY: DKK-2.422.70.2023.NW

WNIOSKODAWCA LUB WNIOSKODAWCY:

  1. Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  2. Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie
  3. Jaromir Netzel, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jaromir Netzel kancelaria Adwokacka, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdyni
  4. Derby Investments sp. z o.o z siedzibą w Gdyni
  5. Janusz Kaczmarek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą I. Kancelaria Adwokacka Janusz Kaczmarek II. wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdyni

NA CZYM POLEGA KONCENTRACJA:

Utworzenie przez Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (za pośrednictwem Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Rockbridge Value Growth Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, SS1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mid Caps+ z siedzibą w Warszawie, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji z siedzibą w Warszawie, Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych z siedzibą w Warszawie oraz Alfacommunica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), Jaromira Netzela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jaromir Netzel kancelaria Adwokacka, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdyni, Derby Investments sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, Janusza Kaczmarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą I. Kancelaria Adwokacka Janusz Kaczmarek II. wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka s.c. Kaczmarek & Kurowski, ze stałym miejscem wykonywania działalności w Gdyni, wspólnego przedsiębiorcy.

STAN SPRAWY: Sprawa zakończona decyzją nr DKK-39/2024 z dnia 13 lutego 2024 r.

SKRÓCONY OPIS KONCENTRACJI - PODANY PRZEZ WNIOSKODAWCE/WNIOSKODAWCÓW:

Zgłaszana koncentracja polega na utworzeniu przez: Develia S.A. („Develia”) wspólnie z wybranymi Funduszami Inwestycyjnymi Rockbridge zarządzanymi przez Rockbridge TFI S.A., Alfacommunica sp. o.o., Jaromirem Netzlem i jego spółkami zależnymi: Derby Investmetns sp. z o.o. i Semeko Projekt 2 S.A. (Jaromir Netzel i ww. spółki zależne zwane dalej łącznie „Grupą Jaromira Netzla”) oraz Januszem Kaczmarkiem Kancelaria adwokacka pod firmą I. KANCELARIA ADWOKACKA Janusz Kaczmarek II. wspólnik spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka S.C. Kaczmarek & Kurowski wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o istniejącą spółkę Semeko Park S.A. („Spółka JV). Spółka JV wspólnie z nabywanymi w ramach koncentracji spółkami zależnymi będzie prowadziła działalność polegającą na budowie i komercjalizacji lokali mieszkalnych i usługowych w Gdyni.

Develia jest spółką dominującą spółek wchodzących w skład Grupy Develia. Przedmiotem działalności Grupy Develia jest: (i) działalność deweloperska polegająca na budowie i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych i przemysłowych, oraz (ii) działalność w zakresie wynajmu nieruchomości biurowych, handlowych, usługowych, magazynowych i przemysłowych. Obszarem działalności Grupy Develia jest Polska, z kluczowymi inwestycjami w dużych miastach: Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź i Katowice.

Fundusze Inwestycyjne Rockbridge są zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., należącą do Grupy ALTUS. Grupa ALTUS zajmuje się prowadzeniem działalności w ramach polskiego rynku kapitałowego w zakresie przede wszystkim działalności związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, jak również wykonywaniem pozostałej działalności wspomagającej usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.

Alfacommunica jest spółką portfelową funduszu NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzanego przez Rockbridge TFI S.A. i prowadzi działalność w zakresie najmu nieruchomości biurowych w Warszawie.

Grupa Jaromira Netzla, za pośrednictwem spółki Derby Investments sp. z o.o., działa na rynku deweloperskim w zakresie budownictwa mieszkaniowego w Rumi; Jaromir Netzel jest adwokatem i świadczy usługi prawne.

Janusz Kaczmarek jest adwokatem i prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług prawnych. W imieniu własnym na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje na okaziciela serii F wyemitowane przez Spójkę JV, wykonuje prawa z akcji Spółki JV przewłaszczonych na jego rzecz na zabezpieczenie ww. obligacji.