Ikona BIP

Biura i departamenty

Główne zadania:

 • koordynowanie projektów horyzontalnych
 • realizacja zadań w dziedzinie ochrony konsumentów związane z dotacjami z budżetu państwa
 • prowadzenie punktu kontaktowego ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich 
 • koordynowanie realizacji zadań Prezesa UOKiK związanych ze współpracą z Sejmem i Senatem oraz posłami i senatorami
 • organizowanie spotkań Prezesa UOKiK z interesariuszami krajowymi
 • koordynowanie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu i Prezesa UOKiK na forum krajowym
 • przygotowywanie porozumień dotyczących współpracy z innymi organami i instytucjami krajowymi
 • rozpatrywanie wniosków o udzielenie patronatu przez Prezesa Urzędu
 • przygotowywanie wniosków Prezesa UOKiK o nadanie orderów i odznaczeń państwowych osobom innym niż pracownicy Urzędu
 • koordynowanie procesu kontroli zarządczej

Dyrektor: Joanna Domańska

baseline-phone 22 55 60 387 
mail bp@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • koordynowanie udziału Prezesa UOKiK w pracach Komitetu ds. Europejskich oraz współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za koordynację polityki UE
 • koordynowanie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu i Prezesa UOKiK na forum międzynarodowym
 • realizacja projektów dotyczących współpracy międzynarodowej
 • prace w ramach Międzynarodowej Sieci Konkurencji (International Competition Network, ICN), Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów (International Consumer Protection and Enforcement Network, ICPEN) oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD)
 • obsługa wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie

 

Europejskie Centrum Konsumenckie

 • działania w zakresie transgranicznych sporów konsumenckich, w tym: udzielanie konsumentom informacji o ich prawach i obowiązkach, wspieranie konsumentów w zakresie składania skarg konsumenckich i rozwiązywania sporów z przedsiębiorcą, w szczególności poprzez występowanie do przedsiębiorców w imieniu konsumentów
 • współpraca z KE oraz innymi podmiotami działającymi w ramach Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) 
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi zaangażowanymi w ochronę konsumentów
 • promocja i edukacja w zakresie zadań i celów ECK Polska oraz ECC-Net

Dyrektor: Martyna Derszniak-Noirjean
Zastępca Dyrektora: Monika Mika

baseline-phone 22 55 60 504
mail bwm@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych oraz bieżącej obsługi kadrowej pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń oraz innych świadczeń związanych z zatrudnieniem
 • planowanie oraz organizacja szkoleń i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
 • organizacja praktyk studenckich i absolwenckich oraz staży i wolontariatu
 • prowadzenie kontroli oraz audytu wewnętrznego
 • obsługa Komisji Dyscyplinarnej i Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Dyrektor: Emilia Sobczak-Sitarska
Zastępca Dyrektora: Sebastian Kaczmarczyk

baseline-phone 22 55 60 129, 22 827 67 27
mail bksio@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • planowanie i realizacja budżetu Urzędu 
 • obsługa księgowa 
 • prowadzenie zamówień publicznych
 • prowadzenie rejestru umów
 • prowadzenie rejestru kar pieniężnych
 • dochodzenie należności
 • obsługa wyjazdów zagranicznych i krajowych
 • obsługa zleceń tłumaczeń

Dyrektor: Anna Pawłowska
Zastępca Dyrektora: Anna Ekert-Tyszewicz

baseline-phone 22 55 60 355, 22 826 10 34
mail bf@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • obsługa administracyjno-logistyczna 
 • gospodarowanie mieniem Urzędu
 • prowadzenie kancelarii ogólnej
 • prowadzenie biblioteki fachowej oraz archiwum zakładowego 
 • realizacja zadań z zakresu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dyrektor: Roman Michalski

baseline-phone 22 55 60 588 
mail ba@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • nadzór nad działaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego UOKiK oraz zarządzanie częścią systemów informatycznych Urzędu
 • realizowanie zadań w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym dotyczących cyberbezpieczeństwa
 • zapewnienie ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Urzędu, a także współpraca w tym zakresie z delegaturami i laboratoriami Urzędu
 • koordynowanie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym obsługa pełnomocnika ds. informacji niejawnych i kancelarii tajnej
 • koordynowanie spraw dotyczących ochrony danych osobowych w Urzędzie, w tym obsługa Inspektora Ochrony Danych
 • obsługa techniczno-organizacyjna narad, spotkań i konferencji

Dyrektor: Józef Wacnik

baseline-phone 22 55 60 261
mail bio@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących naruszeń przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym prowadzenie badań rynku i identyfikowanie problemów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję (z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym)
 • prowadzenie postępowań antymonopolowych, w tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach kar pieniężnych, przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli i przeszukań
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu opracowania materiałów dowodowych zabezpieczonych w formie elektronicznej na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 • współpraca z organami regulacyjnymi działającymi w zakresie ochrony konkurencji
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony konkurencji na podstawie art. 49a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • rozpatrywanie tzw. wniosków leniency – o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub obniżenia kary pieniężnej, o których mowa w art. 113a ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
 • rozpatrywanie zawiadomień dotyczących podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz odpowiadanie na nie
 • zapewnienie obsługi informatycznej w zakresie pozyskiwania, zabezpieczania oraz analizy materiałów dowodowych w formie elektronicznej przy użyciu stanowisk śledczych w toku postępowań z zakresu ochrony konkurencji prowadzonych przed Prezesem UOKiK
 • opracowywanie wraz z Departamentem Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji

Dyrektor: Anna Sekinda-Maicka
Zastępca Dyrektora: Marta Kruszka

baseline-phone 22 556 02 99, 22 826 91 06
mail dok@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • wykonywanie zadań i kompetencji organu ochrony konkurencji państwa członkowskiego UE, określonych w Rozporządzeniu Rady nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.
 • realizacja zadań Prezesa UOKiK wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w tym prowadzenie badań rynku, zwalczanie zmów przetargowych, prowadzenie postępowań antymonopolowych, występowanie do przedsiębiorców 
 • współpraca z organami regulacyjnymi działającymi w zakresie ochrony konkurencji
 • rozpatrywanie zawiadomień o podejrzeniach stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz odpowiadanie na nie
 • analizowanie wpływających do Urzędu pism konsumentów i przedsiębiorców oraz identyfikowanie na ich podstawie problemów dotyczących ochrony konkurencji w obszarze praktyk ograniczających konkurencję
 • prowadzenie monitoringu i analiz przetargów publicznych, w tym za pomocą informatycznych narzędzi analitycznych
 • opracowywanie wraz z Departamentem Ochrony Konkurencji projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji 

Dyrektor: Adam Krukowski

baseline-phone 22 55 60 507
mail dpz@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • monitorowanie poziomu koncentracji na poszczególnych rynkach krajowych oraz prowadzenie postępowań antymonopolowych
 • przygotowywanie i opiniowanie aktów prawnych oraz decyzji w sprawach koncentracji lub podziału przedsiębiorców oraz kar pieniężnych
 • współpraca z organami Unii Europejskiej i krajów członkowskich UE w zakresie kontroli koncentracji

Dyrektor: Robert Kamiński
Zastępca Dyrektora: Marzena Błachnio

baseline-phone 22 556 01 22
mail dkk@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • realizacja zadań i kompetencji Prezesa UOKiK wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 • ocena zgodności z prawem unijnym projektów programów pomocowych oraz przypadków pomocy indywidualnej udzielanej na podstawie decyzji albo umów oraz wyrażanie stanowiska wobec obowiązku ich notyfikacji do Komisji Europejskiej
 • notyfikacja projektów pomocy publicznej do KE 
 • współpraca z KE – przekazywanie w toku postępowania przed KE w imieniu władz polskich informacji, danych i dokumentów, o które wnioskuje KE, a także odpowiadanie na jej pytania 
 • monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w Polsce i przygotowywanie corocznego raportu o niej, zawierającego dane ilościowe i jakościowe oraz ogólną ocenę wpływu przyznanego wsparcia na stan konkurencji na rynku

Dyrektor: dr Piotr Pełka
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Kukuć
Zastępca Dyrektora: Patrycja Sobczak

baseline-phone 22 55 60 856
mail dmp@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • realizacja zadań i kompetencji Prezesa UOKiK wynikających z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, w tym prowadzenie postępowań i spraw kar pieniężnych oraz przygotowywanie rozwiązań legislacyjnych we właściwym zakresie 
 • przygotowanie sprawozdań we współpracy z Delegaturą Urzędu w Bydgoszczy i innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym rocznego sprawozdania dla Komisji Europejskiej dotyczącej działań podjętych w celu przeciwdziałania praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową
 • analizowanie wpływających do Urzędu pism dotyczących ochrony przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej, udzielanie na nie odpowiedzi oraz identyfikowanie na ich podstawie problemów w tym zakresie
 • współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i innymi instytucjami, które działają w zakresie ochrony przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej

Dyrektor: Paweł Kuźma

baseline-phone 22 55 60 510
mail dpk@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • ograniczanie zatorów płatniczych poprzez przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w tym prowadzenie postępowań w pierwszej instancji w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz w sprawach kar pieniężnych w tym zakresie
 • analiza wpływających do Urzędu zawiadomień i pism w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
 • sprawozdawczość z postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK przedstawianych Prezesowi Rady Ministrów 

Zastępca dyrektora: Marlena Boba

baseline-phone 22 55 60 260
mail zatory@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz w sprawach kar pieniężnych w tym zakresie
 • zastępstwa procesowe przed sądami i innymi organami orzekającymi
 • przygotowanie rozwiązań legislacyjnych w przedmiocie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 

Dyrektor: Artur Rogowski

baseline-phone 22 55 60 511
mail dwz@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • analizy o charakterze kompleksowym, przekrojowym i rozwojowym, w tym dotyczące prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych
 • analizowanie informacji przekazywanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki
 • współpraca z Krajową Administracją Skarbową w zakresie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK
 • wsparcie komórek organizacyjnych Urzędu w wykorzystywaniu narzędzi analitycznych w zakresie przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • tworzenie warstw raportowych na potrzeby analizy danych pozyskiwanych w toku postępowań
 • wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu w wykorzystaniu usług informatycznych w przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • administrowanie zbiorem danych pozyskanych od Szefa KAS oraz innych podmiotów

Dyrektor: Martyna Ostrowska

baseline-phone 22 55 60 440
mail dra@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • kształtowanie i realizowanie rządowej polityki konsumenckiej, w tym prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów
 • inicjowanie prac legislacyjnych nad tworzeniem i nowelizacją przepisów dotyczących konsumentów
 • wytaczanie w porozumieniu z Departamentem Prawnym powództw o uznanie postanowień wzorców umownych za niedozwolone oraz prowadzenie rejestru klauzul niedozwolonych
 • wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, krajowych organizacji społecznych i innych instytucji, do zadań których należy ochrona interesów konsumentów oraz inicjowanie badań towarów i usług
 • współdziałanie z Komisją Europejską oraz organami ochrony konsumentów w państwach członkowskich w ramach Europejskiej Sieci Ochrony Konsumentów (Consumer Protection Cooperation, CPC)

Dyrektor: Łukasz Wroński
Zastępca Dyrektora: Artur Zwaliński
Zastępca Dyrektora: Katarzyna Araczewska

baseline-phone 22 556 04 24
mail dozik@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • realizacja zadań Prezesa UOKiK związanych z planowaniem, koordynowaniem oraz analizą wyników kontroli prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej w zakresie artykułów nieżywnościowych, paliw i usług
 • przygotowanie programów kontroli oraz raportowanie ich wyników, także na potrzeby Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej

Dyrektor: Joanna Jankowska-Kuć
Zastępca Dyrektora: Anna Janiszewska

baseline-phone 22 55 60 176
mail dih@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • działania w obszarze nadzoru rynku i ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym: prowadzenie czynności wyjaśniających i postępowań administracyjnych, rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień Prezesa UOKiK i Inspekcji Handlowej, zastępstwa procesowe przed sądami administracyjnymi, przygotowywanie odpowiedzi na skargi i skargi kasacyjne oraz skarg kasacyjnych Prezesa UOKiK
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji, w tym: wystawianie upomnień z wezwaniem do wykonania obowiązków, tytułów wykonawczych i wykonywanie uprawnień wierzyciela, analizowanie wniosków o udzielenie ulgi w zakresie wykonania kar pieniężnych oraz przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach, naliczanie odsetek od zaległych kar pieniężnych
 • opracowywanie programów kontroli Inspekcji Handlowej w obszarach nadzoru rynku i ogólnego bezpieczeństwa produktów, koordynacja pobierania próbek produktów, sprawozdawczość
 • monitorowanie działań przedsiębiorców w ramach dobrowolnych kampanii naprawczych zgłoszonych Prezesowi UOKiK
 • współpraca z Krajową Administracją Skarbową dotyczącą zapobiegania wprowadzaniu na teren UE wyrobów niebezpiecznych lub niezgodnych z wymaganiami
 • współpraca unijna i międzynarodowa w obszarze nadzoru rynku i ogólnego bezpieczeństwa produktów, w tym realizowanie zadań Jednolitego Urzędu Łącznikowego w nadzorze rynku, zadań punktów kontaktowych unijnych systemów wymiany informacji ICSMS i Safety Gate RAPEX, udział w pracach Komitetu ds. Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów oraz unijnej Sieci ds. Bezpieczeństwa Produktów, a także w grupach ds. współpracy administracyjnej w danym obszarze (Administrative Cooperation Groups, AdCo)
 • przygotowywanie raportu z działań nadzoru rynku w obszarze wyrobów pirotechnicznych, gromadzenie powiadomień producentów i dystrybutorów o wprowadzonych na rynek wyrobach niespełniających wymagań bezpieczeństwa, ewidencjonowanie produktów niebezpiecznych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz udział w procesie legislacyjnym krajowym i unijnym
 • edukacja i szkolenia dotyczące nadzoru rynku i ogólnego bezpieczeństwa produktów

Dyrektor: Katarzyna Bednarz
Zastępca Dyrektora: Marcin Poturalski

baseline-phone 22 556 03 90, 22 826 14 35
mail dnr@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • przeprowadzanie badań laboratoryjnych próbek produktów, w tym zabawek, artykułów dla dzieci, paliw, wyrobów włókienniczych i skórzanych, biżuterii oraz innych produktów niespożywczych
 • utrzymywanie systemów zarządzania laboratoriami oraz doskonalenie metod badań i wdrażanie nowych
 • współpraca z Inspekcją Handlową oraz instytucjami publicznymi

 

W skład departamentu wchodzą trzy laboratoria, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzającą spełnianie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025.


Dyrektor: Ewa Mrówka

baseline-phone 22 55 60 825
mail dl@uokik.gov.pl

 


Laboratorium w Bydgoszczy

Główne przedmioty badań: benzyna silnikowa, olej napędowy, biopaliwa (olej napędowy z FAME).

Zakres akredytacji AB 773

Certyfikat akredytacji AB 773

Naczelnik: Anna Tacikiewicz

map-marker ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz
baseline-phone 52 322 01 79
mail lbg@uokik.gov.pl


Laboratorium w Lublinie

Główne przedmioty badań: zabawki i artykuły dla dzieci, hulajnogi sportowe.

Zakres akredytacji AB 731

Certyfikat akredytacji AB 731

Naczelnik: Anna Kozak

map-marker ul. Ceramiczna 8A, 20-150 Lublin
baseline-phone 81 747 20 21
mail llu@uokik.gov.pl


Laboratorium w Łodzi

Główne przedmioty badań: wyroby włókiennicze, zabawki i artykuły dla dzieci, biżuteria, wyroby skórzane, wyroby z tworzyw sztucznych, baterie i akumulatory, płyny do spryskiwaczy i ich koncentraty, obuwie, opony, kosmetyki, detergenty i inne wyroby konsumenckie.

Zakres akredytacji AB 403

Certyfikat akredytacji AB 403

Naczelnik: Anna Stokowska

map-marker ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, bud. B, 90-570 Łódź
baseline-phone 42 633 31 79, 42 633 85 61
mail llo@uokik.gov.pl

 

Główne zadania:

 • prowadzenie badań rynku i wykonywanie analiz ekonomicznych 
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć Prezesa UOKiK pod względem ekonomicznym i rynkowym
 • wspieranie komórek organizacyjnych Urzędu prowadzących postępowania w zakresie zagadnień ekonomicznych i rynkowych 
 • rejestracja sygnałów od konsumentów i odpowiadanie na nie
 • analiza rynku pod kątem naruszeń prawa konsumenckiego
 • współpraca z organizacjami konsumenckimi i rzecznikami konsumentów oraz opracowywanie sprawozdań z ich działalności

Dyrektor: dr Wojciech Szymczak
Zastępca Dyrektora: Nikodem Szadkowski
Zastępca Dyrektora: Bartłomiej Dzik
Zastępca Dyrektora: Karol Muż

baseline-phone 22 556 02 81, 22 826 39 62
mail dar@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • opiniowanie projektów decyzji i postanowień przygotowywanych przez Urząd oraz projektów dokumentów rządowych opracowanych przez ministerstwa i inne urzędy
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych z zakresu działania Prezesa UOKiK
 • wsparcie komórek organizacyjnych Urzędu przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Prezesa UOKiK 
 • uczestnictwo w pracach nad wewnętrznymi aktami prawnymi Urzędu
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Urzędu oraz skarg na działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej
 • rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej i o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 
 • gromadzenie orzecznictwa sądów krajowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w innych sprawach związanych z zadaniami i kompetencjami Prezesa UOKiK i Inspekcji Handlowej

Dyrektor: Aneta Mijal
Zastępca Dyrektora: Artur Rogowski
Zastępca Dyrektora: Paulina Sawa

baseline-phone 22 55 60 163, 22 826 39 60
mail dpr@uokik.gov.pl

Główne zadania:

 • współpraca z mediami, w tym opracowywanie materiałów prasowych, udzielanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, organizacja spotkań dla mediów i wywiadów
 • edukacja i promocja w obszarze ochrony konkurencji i konsumentów
 • obsługa kont Urzędu w mediach społecznościowych
 • realizacja badań społecznych z zakresu zadań Prezesa UOKiK
 • opracowywanie rocznego sprawozdania z działalności Urzędu 
 • administrowanie stroną www.uokik.gov.pl oraz tematycznymi serwisami internetowymi Urzędu

Dyrektor: Małgorzata Cieloch, Rzecznik Prasowy

baseline-phone 22 55 60 246
mail dk@uokik.gov.pl