Ikona BIP

Budżet i majątek UOKiK

Sprawozdania finansowe

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej publikujemy sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4.

Pliki do pobrania:

 

Informacja Wcześniejsze wpisy znajdziesz na stronie archiwum.uokik.gov.pl

 


 

Majątek

  • środki trwałe, w tym budynek Skarbu Państwa położony w Warszawie, przy placu Powstańców 1, w którym Urząd ma swoją siedzibę oraz 54/1000 budynku będącego własnością Skarbu Państwa położonego przy placu Szczepańskim 5 w Krakowie, gdzie mieści się jego delegatura – grupa 1 środków trwałych; oprócz tego UOKiK posiada na stanie maszyny i urządzenia (grupa 4 i 6 środków trwałych), środki transportu zaliczane do grupy 7 środków trwałych oraz narzędzia i przyrządy, a także pozostałe środki trwałe – wyposażenie – zaliczane do grupy 8
  • wartości niematerialne i prawne
  • środki na rachunkach bankowych w części dotyczącej resortu