Ikona BIP

Jakość paliw
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw systemem zarządza Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do zadań Zarządzającego, zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 – 3 ww. ustawy należy m.in. prowadzenie wykazów przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, transportowania oraz magazynowania paliw, stacji paliwowych oraz stacji zakładowych, hurtowni paliw, przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami stałymi, sporządzanych w szczególności na podstawie danych z kontroli przeprowadzanych przez Inspekcję Handlową. Ponadto do zadań Prezesa UOKiK należy również prowadzenie wykazu właścicieli i użytkowników wybranych flot sporządzanego na podstawie zgłoszeń właścicieli i użytkowników wybranych flot (art. 9 ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw) oraz rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek sporządzanego na podstawie danych udostępnianych przez Agencję Rynku Rolnego.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy wykazy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Informacje zawarte w prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykazach są wykorzystywane do realizacji zadań określonych w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Wykazy

[files_to_download id="439"][/files_to_download][files_to_download id="440"][/files_to_download][files_to_download id="441"][/files_to_download][files_to_download id="442"][/files_to_download][files_to_download id="443"][/files_to_download][files_to_download id="444"][/files_to_download][files_to_download id="445"][/files_to_download][files_to_download id="446"][/files_to_download]