Ikona BIP

Samochody Aston Martin DBX707

20.05.2024

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Aston Martin DBX707, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii między październikiem 2022 r. a kwietniem 2023 r., niektóre przewody olejowe do chłodnicy mogą być podatne na pęknięcie, co skutkuje utratą oleju i ciśnienia oleju. Nagła i gwałtowna utrata oleju i ciśnienia oleju może doprowadzić do zgaśnięcia lub zatarcia silnika. Przed awarią, ostrzeżenia o poziomie oleju i ciśnieniu mogą być wyświetlane w zestawie wskaźników. Po wystąpieniu awarii kierowca może zauważyć dym w okolicy silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 10 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu wymiany węży olejowych do chłodnicy oleju. 

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).


UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Organem nadzoru rynku w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za monitorowanie kampanii naprawczych i kontrolę spełniania wymagań przez pojazdy silnikowe i ich wyposażenie, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.