Ikona BIP

Samochody Rolls-Royce Ghost

16.05.2024

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Rolls-Royce Ghost, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, (RR21, RR22, w tym Black Badge), z początku serii produkcyjnej, jednowarstwowe szkło hartowane zastosowane w zestawie wskaźników podczas zderzenia bocznego przy dużej prędkości może pęknąć na małe kawałki, zwiększając ryzyko obrażeń. Pojazdy produkowane od grudnia 2022 r. zostały wyposażone w dwuwarstwowe szkło laminowane.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 13 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu nałożenia na jednowarstwowe hartowane szkło zestawu wskaźników powłoki ochronnej. 

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).


UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie do akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Organem nadzoru rynku w Polsce, odpowiedzialnym m.in. za monitorowanie kampanii naprawczych i kontrolę spełniania wymagań przez pojazdy silnikowe i ich wyposażenie, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. poz. 919), jest Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.