Ikona BIP

Skarga nadzwyczajna

Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który może zostać wniesiony od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie.

Skargę nadzwyczajną może wnieść do Sądu Najwyższego 9 podmiotów, w tym Prezes UOKiK w zakresie swoich kompetencji, w których doszło do naruszenia interesu publicznego.

Podstawa prawna: art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 

Przesłanki do wniesienia skargi nadzwyczajnej

 • jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej oraz:
  - orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji lub
  - orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub
  - zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego,
 • orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia,
 • sprawa, której dotyczy orzeczenie, znajduje się w zakresie właściwości Prezesa UOKiK (sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w których doszło do naruszenia interesu publicznego),
 • orzeczenie uprawomocniło się po dniu 2 kwietnia 2018 r.
   

Termin wniesienia skargi nadzwyczajnej

Prezes UOKiK może wnieść skargę nadzwyczajną w terminie 5 lat od dnia, w którym uprawomocniło się zaskarżone orzeczenie.
Jeżeli jednak w danej sprawie została wniesiona skarga kasacyjna, Prezes UOKiK może wnieść skargę nadzwyczajną w terminie roku od dnia rozpoznania skargi kasacyjnej.

Do Prezesa UOKiK można złożyć wniosek wraz z uzasadnieniem w sprawie potrzeby wystąpienia ze skargą nadzwyczajną w konkretnej sprawie.