Ikona BIP

Udostępnienie informacji publicznej

 

Formy złożenia wniosku

Pliki do pobrania:

 

Termin i forma udzielenia informacji

  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; w przypadku, gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku,
  • udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.

 

Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, UOKiK w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji lub wycofa wniosek.

 

Dodatkowe informacje

phone22 55 60 163
mail bip@uokik.gov.pl
 

 

Ochrona danych osobowych

informacja Klauzula informacyjna