Ikona BIP

Wnioskowanie o dostęp do informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie można składać w sytuacji, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu dane.gov.pl,
 • została udostępniona w sposób inny niż wyżej wymieniony i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Co należy podać we wniosku

 • do jakiego organu wniosek jest kierowany,
 • imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, jego adres, albo adres jego pełnomocnika, umożliwiający dostarczenie odpowiedzi w sposób określony we wniosku,
 • opis informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • cel ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • formę przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej, także formę danych (np. Word, PDF, Excel),
 • sposób przekazania informacji (poczta tradycyjna albo elektroniczna, odbiór osobisty) albo sposób dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

 

Formy złożenia wniosku

 

Termin i forma udzielenia informacji 

 • przekazanie informacji do ponownego wykorzystywania na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy informacja nie może być przekazana w tym terminie, UOKiK powiadomi o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące,
 • przekazanie informacji sektora publicznego na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje UOKiK uniemożliwiają przekazanie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.


Opłaty

Dostęp do informacji jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy UOKiK w wyniku udostępnienia albo przekazania informacji publicznej na wniosek, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem przekazania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. UOKiK może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. W tym wypadku, UOKiK powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty.


Warunki ponownego wykorzystywania udostępnionej informacji

UOKiK wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji opublikowanych na stronach internetowych Urzędu, pod warunkiem podania dokładnego źródła (link do strony z informacjami) i daty ich pozyskania. UOKiK nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania tych informacji.

 

Ochrona danych osobowych

godziny Klauzula informacyjna