Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Podreferendarz do spraw: obsługi kancelaryjnej w Biurze Dyrektora Generalnego

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 7429 z dnia 13 stycznia 2017 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  podreferendarz

  do spraw: obsługi kancelaryjnej

  w Biurze Dyrektora Generalnego

   

  OFERTY DO: 24 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1
   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  Praca w pokoju na parterze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przyjmuje, rejestruje oraz rozprowadza korespondencję wpływającą do Urzędu;
  • Ekspediuje pocztę wychodzącą z Urzędu;
  • Zapewnia prawidłowy obieg korespondencji jawnej międzyresortowej;
  • Przygotowuje comiesięczne zestawienia korespondencji wychodzącej z podmiotów współfinansowanych przez UOKiK;
  • Przygotowuje i zgłasza reklamacje dotyczące usług pocztowych;
  • Zapewnia prawidłowe rozliczenia z dostarczycielami usług pocztowych;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • Posiadanie kompetencji: pozytywne podejście do klienta;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 24 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BDG-PREF

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 165.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku w Departamencie Nadzoru Rynku

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 7289 z dnia 11 stycznia 2017 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku

  w Departamencie Nadzoru Rynku

   

  OFERTY DO: 20 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  DODATKOWE: Ogłoszenie na zastępstwo

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa

   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  Praca w pokoju na VI piętrze

  ZAKRES ZADAŃ

  • Realizuje zadania w zakresie monitorowania (m.in. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych) systemu nadzoru rynku obejmującego wyroby określone w następujących unijnych przepisach harmonizacyjnych: § urządzenia spalające paliwa gazowe, § proste zbiorniki ciśnieniowe, § urządzenia ciśnieniowe, § transportowe urządzenia ciśnieniowe, w celu zapewnienia efektywnego współdziałania krajowych organów nadzoru rynku tworzących system nadzoru rynku.
  • Realizuje zadania polskiego punktu kontaktowego unijnego systemu ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance – system informacyjno-komunikacyjny do celów nadzoru rynku), służącego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a Komisją Europejską w zakresie działań organów nadzoru rynku wobec wyrobów nieżywnościowych podlegających unijnemu systemowi nadzoru rynku, w szczególności pełni rolę krajowego administratora systemu, analizuje zgłoszenia przesyłane przez organy nadzoru rynku z innych państw członkowskich oraz wprowadza reakcje i szkoli użytkowników systemu.
  • Analizuje unijne i krajowe przepisy prawne oraz normy techniczne, a także opiniuje projekty aktów unijnych z ww. obszaru tematycznego i projekty krajowych aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z ww. przepisami, w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami.
  • Udziela wyjaśnień przedsiębiorcom, konsumentom i mediom, a także przekazuje informacje organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i EOG) oraz instytucjom unijnym w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych
  • Opracowuje programy kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz bierze udział w planowaniu jej działań, a także sporządza raporty, poradniki i informacje w zakresie określonym w zadaniu 1, w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu kontroli wyrobów, w tym może prowadzić szkolenia wew. i zew. dla inspektorów IH oraz zewnętrznych uczestników, a także opracowywać materiały szkoleniowe.
  • Współpracuje z krajowymi organami nadzoru rynku, a także organami nadzoru rynku z innych państw członków EOG (w tym bierze udział w spotkaniach na szczeblu unijnym jako punkt kontaktowy systemu ICSMS oraz może uczestniczyć wspólnych projektach, tzw. joint actions i inicjatywach krajowych lub unijnych) lub instytucjami unijnymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi ww. przepisami, a także aby zapewnić efektywne działanie całego systemu nadzoru rynku.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w stosowaniu prawa w praktyce (prowadzenie czynności wyjaśniających lub kontrolnych, lub postępowań admin., lub opiniowanie aktów prawnych)
  • Wiedza specjalistyczna (znajomość przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze wskazanym w opisie stanowiska);
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność;
  • Znajmość j.angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe : studia techniczne lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w administracji publicznej
  • znajomość innego języka UE na poziomie B1
  • posianie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • posianie kompetencji: zorientowanie na osiaganie celów

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-S-Z-2


   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. 
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 165.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw monitorowania systemu nadzoru rynku w Departamencie Nadzoru Rynku

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 7262 z dnia 11 stycznia 2017 r.

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku

  w Departamencie Nadzoru Rynku

   

  OFERTY DO: 20 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  DODATKOWE: Ogłoszenie na zastępstwo
   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa
   

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
  Praca w pokoju na VI piętrze

  ZAKRES ZADAŃ

  • Realizuje zadania w zakresie monitorowania (m.in. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych) systemu nadzoru rynku obejmującego: § etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią – 2010/30/UE wraz z aktami wykonawczymi, § ekoprojekt dla produktów wykorzystujących energię 2009/125/WE wraz z aktami wykonawczymi, w celu zapewnienia efektywnego działania krajowych organów nadzoru rynku.
  • Opracowuje programy kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz raporty, wypełnia kwestionariusze oraz przygotowuje poradniki i informacje w ww. zakresie, w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzoru rynku, w tym może prowadzić szkolenia wew. i zew. dla inspektorów IH oraz zewnętrznych uczestników, a także opracowywać materiały szkoleniowe.
  • Analizuje unijne i krajowe przepisy prawne oraz normy techniczne, a także opiniuje projekty aktów unijnych z ww. obszaru tematycznego i projekty krajowych aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z ww. przepisami, w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami.
  • Udziela wyjaśnień przedsiębiorcom, konsumentom i mediom, a także przekazuje informacje organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej i EOG) oraz instytucjom unijnym w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych.
  • Współpracuje z krajowymi organami nadzoru rynku, a także organami nadzoru rynku z innych państw członków EOG (w tym uczestniczy w spotkaniach ADCO oraz wspólnych projektach, tzw. joint actions i inicjatywach krajowych lub unijnych) lub instytucjami unijnymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi ww. przepisami, a także aby zapewnić efektywne działanie całego systemu nadzoru rynku.
  • Realizuje zadania wynikające z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające procedury dot. stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE, w szczególności terminowo udziela odpowiedzi na zapytania Ministerstwa Rozwoju i przedsiębiorców, w celu rzetelnego informowania podmiotów gospodarczych odnośnie krajowych przepisów dot. systemu nadzoru rynku.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w stosowaniu prawa w praktyce (prowadzenie czynności wyjaśniających lub kontrolnych, lub postępowań admin., lub opiniowanie aktów prawnych)
  • Wiedza specjalistyczna (znajomość przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze wskazanym w opisie stanowiska);
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność;
  • Znajmość j.angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe : studia techniczne lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy w administracji publicznej
  • znajomość innego języka UE na poziomie B1
  • posianie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • posianie kompetencji: zorientowanie na osiaganie celów

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 20 stycznia 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-S-Z-1


   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.< 1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. 
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 165.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Specjalista do spraw komunikacji z konsumentami i przedsiębiorcami w ramach ADR w Biurze Prezesa

  Ogłoszenie o naborze nr 7123 z dnia 05.01.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  specjalista

  do spraw: Komunikacji z konsumentami i przedsiębiorcami w ramach ADR

  w Biurze Prezesa

   

  OFERTY DO: 16 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na I piętrze.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wspomaganie komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem ADR w celu usprawniania procesu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.
  • Wspieranie przy składaniu skarg, a także pomoc informacyjna w składaniu odpowiedniej dokumentacji w celu udzielania konsumentom wyjaśnień dot. przepisów prawa i innych informacji istotnych dla danej sprawy.
  • Przekazywanie stronom i podmiotom ADR ogólnych informacji o prawach konsumentów w odniesieniu do umów sprzedaży towarów i umów o świadczenie usług, które przysługują w danym państwie członkowskim UE. Dostarczanie informacji na temat funkcjonowania platformy ODR, udzielanie pomocy konsumentom przy rozwiązywaniu sporów dotyczących wniosków złożonych także za pośrednictwem platformy ODR, informowanie stron o innych sposobach dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy sporu nie można rozstrzygnąć przez platformę ODR w celu udzielania konsumentom wyjaśnień dot. przepisów prawa i innych informacji istotnych dla danej sprawy.
  • Gromadzenie informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz praktycznymi aspektami realizacji zadań stanowiska ds. ADR, przygotowywanie sprawozdań z działalności stanowiska oraz przygotowywanie na ich podstawie raportów z działalności w celu złożenia ich do Komisji Europejskiej.
  • Uczestnictwo w spotkaniach punktów kontaktowych zwoływanych przez Komisję Europejską w celu umożliwienia wymiany najlepszych praktyk oraz umożliwienia dyskusji nad powtarzającymi się problemami w zakresie realizacji działań stanowiska.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • posiadanie kompetencji wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie: prawa konsumenckiego i znajomość zagadnień z zakresu ADR
  • posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, pozytywne podejście do klienta, rzetelność i terminowość, zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w stosowaniu prawa konsumenckiego
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność współpracy, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2017
  • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-ADR

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mejlowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 165.

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi

  Ogłoszenie o naborze nr 7068 z dnia 04.01.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi

  w Biurze Dyrektora Generalnego

   

  OFERTY DO: 11 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  DODATKOWE: Ogłoszenie na zastępstwo

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

  Adres urzędu:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  - praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
  - budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda, toaleta)
  - pokój pracy na 5 piętrze

  ZAKRES ZADAŃ

  • Uczestniczy w procesie tworzenia opisów stanowisk pracy;
  • Prowadzi elektroniczną bazę opisów stanowisk pracy oraz monitoruje ich aktualność oraz adekwatność;
  • Wykonuje czynności wspomagające w procesie naborów;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe psychologiczne lub podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
  • Wiedza specjalistyczna oraz umiejętność jej wykorzystania z zakresu ustawy o służbie cywilnej, dotyczących kwestii związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi (nabory, opisy i wartościowanie stanowisk);
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy;
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 11.01.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "BDG-REF-Z"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Sekretarz w Biurze Dyrektora Generalnego

  Ogłoszenie o naborze nr 7066 z dnia 04.01.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  sekretarz w Biurze Dyrektora Generalnego
   

  OFERTY DO: 15 stycznia 2017

  WYMIAR ETATU: 1

  STANOWISKA: 1

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Warszawa

   

  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  - praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie
  - budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych (winda, toaleta)
  - pokój pracy na 4 piętrze

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przyjmuje i rejestruje korespondencję kierowaną do Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego oraz nadzoruje jej obieg, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • Prowadzi obsługę kancelaryjną Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w tym predekretuje pocztę przychodzącą;
  • Prowadzi kalendarze Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
  • Prowadzi wykaz spraw terminowych;
  • Przechowuje dokumenty niezbędne w bieżącej pracy Dyrektora Generalnego i Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego;
  • Rejestruje, prowadzi zbiór i rozsyła zarządzenia, regulaminy, instrukcje, zasady i inne akty wewnętrzne wydawane lub zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego;
  • Rejestruje i prowadzi zbiór upoważnień Dyrektora Generalnego;
  • Prowadzi ewidencję kontroli zewnętrznych;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w charakterze sekretarki lub asystentki osoby kierującej komórką organizacyjną lub członka zarządu
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego zastosowania z zakresu kompetencji dyrektora generalnego w służbie cywilnej;
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie kompetencji: umiejetność współpracy;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej
  • posiadanie kopetencji: zorientowanie na osiąganie celów;
  • posiadanie kopetencji: pozytywne podejście do klienta;
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2017
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "BDG-SEK"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  - sprawdzian wiedzy,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE