Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Ochrony Konkurencji

  Ogłoszenie o naborze nr 12235 z dnia 22.06.2017 r.

  Oferty do: 3 lipca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: ochrony konkurencji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na 5 piętrze budynku.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Dokonywanie analizy zawiadomień i sygnałów wpływających do Centrali Urzędu pod kątem identyfikacji zagrożeń dla konkurencji uzasadniających podjęcie władczej interwencji Prezesa Urzędu
  • Opiniowanie aktów inicjujących lub kończących postępowania wyjaśniające prowadzone w innych niż Departament komórkach organizacyjnych Urzędu pod kątem spójności działania Urzędu w obszarze zwalczania praktyk ograniczających konkurencję
  • Opiniowanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projekty tych aktów prawnych w sprawach związanych z ochroną konkurencji w celu zgłoszenia uwag Prezesa Urzędu w aspekcie zagrożeń dla konkurencji, a także dokumenty kierowane na posiedzenia Rady Ministrów oraz komitetów Rady Ministrów
  • Uczestniczenie w kontrolach i przeszukaniach prowadzonych u przedsiębiorców przez Departament oraz inne komórki organizacyjne Urzędu w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, na rynkach dotyczących towarów i usług (w tym w zakresie przedsięwzięć finansowanych z wykorzystaniem środków przekazywanych przez Unię Europejską
  • Współpraca z organami regulacyjnymi, w szczególności w zakresie przygotowywania projektów stanowisk Prezesa Urzędu, a także z innymi krajowymi organami i instytucjami, organami UE oraz organami krajów członkowskich UE w obszarze ochrony konkurencji, a także reprezentuje Prezesa Urzędu na forach międzynarodowych np. European Competition Network, International Competition Network, OECD
  • Udział w spotkaniach z przedstawicielami przedsiębiorców, ich stowarzyszeń, z innymi organami administracji publicznej i środowiskiem naukowym w sprawach związanych z ochroną konkurencji, w tym dotyczących ekonomicznych i prawnych aspektów ochrony konkurencji

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania: znajomość prawa antymonopolowego, kpa i kpc, orzecznictwa antymonopolowego, podstaw ekonomii
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenia w zakresie prawa antymonopolowego, telekomunikacyjnego, energetycznego, postępowania cywilnego i administracyjnego, prawa spółek, prawa działalności gospodarczej, prawa zamówień publicznych
  • Znajomość innego języka Unii Europejskiej na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 03 lipca 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOK-3-REF

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
  wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
  własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym
  podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
  podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Delegaturze w Bydgoszczy

  Ogłoszenie o naborze nr 12223 z dnia 22.06.2017 r.

  Oferty do: 28 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów

  w Delegaturze Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Bydgoszcz

  Delegatura UOKiK w Bydgoszczy
  ul. Długa 47
  85-034 Bydgoszcz
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - Praca biurowa przy komputerze, na pełen etat 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie;
  - Praca na I piętrze, budynek bez windy;
  - Delegatura mieści się w budynku nieprzystosowanym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie badań i analiz rynków oraz dokonywanie oceny zachowań rynkowych przedsiębiorców na nich działających pod względem przestrzegania przez nich reguł chroniących konkurencję i prawa konsumentów
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomień o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem konkurencji i prawem ochrony konsumentów oraz projektów opinii i odpowiedzi w sprawach skarg i wniosków wnoszonych przez konsumentów
  • Prowadzenie postępowań wyjaśniających, postępowań w sprawach praktyk: ograniczających konkurencję, naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a także postępowań o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone i przygotowywanie projektów: wezwań, wystąpień i postanowień podejmowanych w trakcie tych postępowań i rozstrzygnięć je kończących
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców na warunkach określonych ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów i przepisami wydanymi na jej podstawie, z zachowaniem zasad i procedur obowiązujących w Urzędzie
  • Podejmowanie czynności wynikających z przepisów ustawy - Kodeks cywilny w zakresie niedozwolonych klauzul umownych, oraz innych przepisów chroniących prawa konsumentów
  • Przygotowywanie projektów komunikatów i treści informacji dotyczących zachowań lub zjawisk mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów konsumentów, podawanych do publicznej wiadomości
  • Przygotowywanie projektów Szczegółowego uzasadnienia zarzutów w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy
  • Sporządzanie sprawozdań i zestawień obejmujących zakres działania Delegatury UOKiK w Bydgoszczy oraz bieżąca aktualizacja baz funkcjonujących w UOKiK

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego w tym prawa konkurencji, postępowania administracyjnego, metod analiz finansowych i rynkowych, posługiwania się programem Excel (lub podobnym)
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy związanej ze stosowaniem prawa lub prowadzeniem analiz ekonomicznych i finansowych
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Znajomość innego języka UE (poziom B2)

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28 czerwca 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RBG-REF"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia).
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.
  Planowane techniki i metody naboru: sprawdzian wiedzy, próbka pracy, rozmowa kwalifikacyjna.
  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Podreferendarz w Delegaturze w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 12326 z dnia 24.06.2017 r.

  Oferty do: 30 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 3

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  podreferendarz

  do spraw: ochrony konkurencji i konsumentów

  w Delegaturze UOKiK w Poznaniu

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Poznań

  Delegatura UOKiK w Poznaniu
  ul. Zielona 8
  61-851 Poznań
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym
  • Przygotowywanie projektów istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konsumentów
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk
  • Przeprowadzanie kwerend orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie ukończony 4 rok studiów wyższych prawniczych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego w tym prawa konkurencji, prawa administracyjnego i sądowego
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy związanej ze stosowaniem prawa
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Znajomość innego języka UE (poziom B2)

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 30 czerwca 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RPZ-PREF"


   

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
  wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
  własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym
  podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
  podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Naczelnik w Biurze Prezesa

  Ogłoszenie o naborze nr 12143 z dnia 20.06.2017 r.

  Oferty do: 30 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  naczelnik

  do spraw: współpracy z zagranicą i legislacji

  w Wydziale Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie
  Praca na 1 piętrze
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Kieruje pracą Wydziału Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego i weryfikuje pracę podległych pracowników w celu zapewnienia rzetelnego i terminowego wykonywania zadań Wydziału
  • Współdziała z instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi, prowadzi nadzór nad współpracą bilateralną z organami zagranicznymi w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów, a także bierze udział w międzynarodowych wydarzeniach oraz projektach prowadzonych w ramach przedmiotowych organizacji
  • Nadzoruje proces uzgadniania i obiegu dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich (KSE)
  • Nadzoruje proces prawidłowej realizacji projektów współpracy rozwojowej Urzędu finansowanych ze środków UE
  • Nadzoruje prawidłowy opis faktur wystawianych w związku z zakresem zadań Wydziału oraz realizację wniosków na zamówienia publiczne przygotowywanych przez pracowników Wydziału
  • Bierze udział w grupach roboczych i spotkaniach horyzontalnych o zasięgu międzynarodowym w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie współpracy i wymiany informacji w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK
  • Prowadzi kalendarz najważniejszych wydarzeń międzynarodowych z punktu widzenia kompetencji Prezesa Urzędu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe w zakresie prawa, stosunków międzynarodowych, integracji europejskiej lub ekonomii
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata w administracji publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej, integracji europejskiej
  • Wiedza specjalistyczna z zakresu kompetencji Prezesa UOKiK, polskich i unijnych przepisów ochrony konkurencji i konsumentów, polityki i struktury UE oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych
  • Umiejętność korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie kompetencji: zarządzanie personelem i zasobami
  • Znajomość języka agnielskiego na poziomie C1
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z zakresu integracji europejskiej bądź stosunków międzynarodowych
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi
  • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą zastrzeżone

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 30 czerwca 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1,
   00-950 Warszawa
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem BP-3-NW

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku, w Wydziale Postepowań w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia

  Ogłoszenie o naborze nr 12055 z dnia 14.06.2017 r.

  Oferty do: 26 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Dodatkowe: ogłoszenie na zastępstwo

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: specjalista do spraw nadzoru rynku w Wydziale Postępowań w zakresie Dyrektyw Nowego Podejścia, w Departamencie Nadzoru Rynku

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca w pokoju na VI piętrze.

  ZAKRES ZADAŃ

  Prowadzi postępowania administracyjne oraz czynności wyjaśniające z zakresu systemu oceny zgodności i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć w celu eliminowania z obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub wyrobów spełniających wymagania, a mimo to stwarzających zagrożenie

  Prowadzi postępowania w sprawach nakładania kar administracyjnych i przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć za wprowadzanie do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub za niedopełnienie przez podmioty gospodarcze ustawowych obowiązków

  Rozpatruje odwołania od decyzji i postanowień Prezesa UOKiK i Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz przygotowuje odpowiedzi na skargi kierowane do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego Inicjuje i prowadzi postępowania egzekucyjne mające na celu przymuszenia podmiotów gospodarczych do wykonania nałożonych na nich w toku prowadzonych postępowań obowiązków i kar administracyjnych

  Współpracuje z innymi komórkami departamentu, z organami krajowymi w tym organami Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w celu zapewnienia efektywności i spójności działań w systemie oceny zgodności

   

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  Wykształcenie: wyższe prawnicze

  Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze stosowania prawa lub w pracy w administracji publicznej Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości przepisów dot. systemu oceny zgodności w tym prawa zharmonizowanego w obszarze nadzoru rynku i procedury administracyjnej

  Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

  Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość

  Posiadanie obywatelstwa polskiego

  Korzystanie z pełni praw publicznych

  Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  Wykształcenie: wyższe administracyjne lub aplikacja radcowska

  Doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub kontrolnych;

  Doświadczenie w zakresie prawa zharmonizowanego;

  Znajomość języka angielskiego lub innego języka Wspólnoty na poziomie B1

  Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia

  Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

  Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 czerwca 2017 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  Pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-2

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php. Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista w Biurze Prezesa, w Wydziale Promocji i Edukacji

  Ogłoszenie o naborze nr 11962 z dnia 14.06.2017 r.

  Oferty do: 26 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Dodatkowe: ogłoszenie na zastępstwo

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy specjalista do spraw promocji i edukacji w Wydziale Promocji i Edukacji, Biuro Prezesa

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY Praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie Praca na 1 piętrze Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  Projektowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych ze środków krajowych oraz funduszy unijnych w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konumentów.

  Organizowanie konferencji, seminariów naukowych, warsztatów i imprez promocyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konsumentów.

  Opracowywanie tekstów informacyjnych i edukacyjnych z obszaru kompetencji Prezesa UOKiK w związku z ich publikacją w serwisach internetowych.

  Redakcja i korekta tekstów publikacji i opracowań wydawanych przez Urząd.

  Współpraca z organizacjami przedsiębiorców, administracją publiczną oraz instytucjami zajmującymi się ochroną konkurencji i/lub konsumentów w celu realizacji polityki informacyjnej i edukacyjnej Urzędu.

  Realizacja planu wydawniczego UOKiK w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konsumentów.

  Planowanie i zakup materiałów promocyjnych i konferencyjnych Urzędu w celu ich dystrybuowania w ramach działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku UOKiK.

  Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wycena przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych w zakresie realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magisterskie
  • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w komunikacji społecznej lub public relations lub marketingu
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik public relations
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia podyplomowe z public relations
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
  • Doświadczenie w wydawaniu publikacji i/lub doświadczenie organizacji imprez promocyjnych i/lub doświadczenie w redagowaniu tekstów i/lub doświadczenie w realizacji kampanii reklamowych/PR/informacyjnych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie tworzenia i realizacji kampanii społecznych
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  Życiorys/CV i list motywacyjny

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

  Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 czerwca 2017 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Pl. Powstańców Warszawy 1,

  00-950 Warszawa

  - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem BP-2-Sts

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Prawnym

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 12022 z dnia 14.06.2017 r.

  Oferty do: 26 czerwca 2017

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  w Departamencie Prawnym

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Praca w pokoju na V piętrze.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opiniuje akty prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia, umowy międzynarodowe) w celu ustalenia czy treść tych przepisów jest zgodna z zasadami konkurencyjnego rynku oraz w celu ustalenia czy zapewniona jest ochrona konsumentów oraz inne obszary wchodzące w zakres kompetencji Prezesa UOKiK
  • Opiniuje dokumenty rządowe, strategie, plany itp. w celu ustalenia zgodności ww. dokumentów z przepisami, w zakresie których działa Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Opiniuje akty prawa wewnętrznego przygotowywane przez Dyrektora Generalnego oraz Prezesa UOKiK w celu zapewnienia zgodności tych aktów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki legislacyjnej
  • Przygotowuje projekty aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, uczestniczy w przeprowadzanych uzgodnieniach międzyresortowych oraz przygotowuje ww. projekty do przedłożenia na KERM, KRM w celu realizacji kompetencji Prezesa UOKiK
  • Reprezentuje Prezesa UOKiK w czasie uzgodnień międzyresortowych dotyczących opiniowanych projektów oraz na posiedzeniach komisji prawniczych w celu przedstawienia stanowiska Prezesa UOKiK w toku procesu legislacyjnego
  • Opiniuje i rozpatruje skargi na działalność Urzędu celem przekazania skarżącemu się podmiotowi informacji o sposobie załatwienia skargi, a tym samym usprawnienia działalności Urzędu jako elementu systemu organizacji administracji publicznej
  • Przygotowuje opinie i interpretacje prawne w odpowiedzi na pytania podmiotów zewnętrznych lub komórek Urzędu w celu wyjaśnienia problematycznych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów w konkretnych przypadkach (częstotliwość wykonywania: kilka razy w miesiącu)
  • Przygotowuje projekty upoważnień i pełnomocnictw

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa
  • Wiedza specjalistyczna z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz z zakresu procedury administracyjnej
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie komptencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w pracy w administracji lub jednostce zajmującej się legislacją
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 czerwca 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DPR-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć,
  wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
  wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem
  własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym
  podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie
  podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE