Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw kontroli koncentracji w Wydziale Przemysłu i Handlu w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 8567 z dnia 18.02.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: kontroli koncentracji

  w Wydziale Przemysłu i Handlu, w Departamencie Kontroli Koncentracji

   

  Oferty do: 28 lutego 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Miejsce wykonywania pracy:
  Warszawa

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  • praca 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie 
  • praca na 5 piętrze 
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w toku tych postępowań w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych;
  • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowuje projekty pism kończących te postępowania;
  • prowadzi postępowania antymonopolowe w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w toku tych postępowań;
  • opiniuje wnioski przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesyłane przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK;
  • opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK;
  • uczestniczy w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji
  • znajomość kpa
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego
  • znajomość podstaw ekonomii
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i jej wykorzystanie, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy doświadczenie w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania administracyjnego oraz prawa spółek
  • znajomość innego języka wspólnoty na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DKK-1-Ref


   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 
  - sprawdzian wiedzy, 
  - próbka pracy, 
  - rozmowa kwalifikacyjna. 

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 247.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz do spraw kontroli koncentracji w Departamencie Kontroli Koncentracji

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 8537 z dnia 18.02.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  referendarz

  do spraw: kontroli koncentracji

  w Departamencie Kontroli Koncentracji


  Oferty do: 28 lutego 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Miejsce wykonywania pracy:
  Warszawa

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

   

  WARUNKI PRACY

  • praca 5 dni w tygodni przez 8 godzin dziennie 
  • praca na 5 piętrze 
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta) 

  ZAKRES ZADAŃ

  • prowadzi postępowania antymonopolowe w sprawach koncentracji na rynkach dotyczących towarów i usług i przygotowuje projekty rozstrzygnięć w celu oceny wpływu koncentracji na stan konkurencji na rynkach właściwych;
  • prowadzi postępowania wyjaśniające w celu badania rynku oraz ustalenia istnienia obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK i przygotowuje projekty pism kończących te postępowania;
  • prowadzi postępowania antymonopolowe w celu nałożenia kar pieniężnych z tytułu dokonania koncentracji bez notyfikacji Prezesowi UOKiK oraz z tytułu nieudzielenia danych i informacji na żądanie Prezesa UOKiK i przygotowuje projekty rozstrzygnięć;
  • opiniuje wnioski przedsiębiorców w sprawach koncentracji przesyłane przez Komisję Europejską w celu ustalenia, czy są podstawy do przejęcia sprawy przez Prezesa UOKiK;
  • opiniuje projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w celu zgłoszenia uwag Prezesa UOKiK;
  • uczestniczy w komitetach doradczych i innych spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską;

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe magister prawa lub ekonomii
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • znajomość krajowego i wspólnotowego prawa konkurencji;
  • znajomość kpa;
  • znajomość orzecznictwa antymonopolowego;
  • znajomość podstaw ekonomii;
  • posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość, wiedza specjalistyczna i jej wykorzystanie, zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, umiejętności analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, skuteczna komunikacja;
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w zakresie prawa antymonopolowego, postępowania administracyjnego oraz prawa spółek
  • znajomość innego języka wspólnoty na poziomie B2;

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DKK-2-REF-Z 


   

  INNE INFORMACJE:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php 

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 
  - sprawdzian wiedzy, 
  - próbka pracy, 
  - rozmowa kwalifikacyjna. 

  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Naczelnik w Wydziale Usług Finansowych w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 8617 z dnia 18.02.2017 r.

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

  naczelnik w Wydziale Usług Finansowych

  w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów
   

  Oferty do: 26 lutego 2017

  Wymiar etatu: 1

  Stanowiska: 1

  Status: nabór w toku

  Miejsce wykonywania pracy:
  Warszawa

  Adres urzędu:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
   

  WARUNKI PRACY

  • praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie 
  • praca na 6 piętrze 
  • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • kieruje pracami wydziału pod względem merytorycznym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK (dekretuje korespondencję na poszczególnych pracowników, omawia sposób realizacji zadań, sprawdza projekty pism przygotowane przez pracowników, kontroluje terminowość wykonywanych zadań);
  • kieruje pracami wydziału pod względem formalnym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK (zapewnia prawidłową organizację pracy wydziału, doskonali jej metody, składa przełożonym propozycje organizacji pracy w wydziale, inicjuje spotkania z pracownikami wydziału w celach dyscyplinujących, składa wnioski do przełożonych dotyczące podwyżek pensji, nagród dla pracowników)
  • współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolonych postanowień umownych oraz innych zadań realizowanych przez UOKiK (np. orzecznictwo, legislacja, komunikacja)
  • współpracuje z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych oraz legislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK;
  • przygotowuje projekty pism lub opinii o wysokim stopniu trudności, wymagające szczególnych umiejętności, wykorzystywanych w bieżących pracach Urzędu, w ramach realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK;
  • współpracuje z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m. in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy miedzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK;
  • kontaktuje się z mediami w celu udzielenia informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawo
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze stosowania prawa;
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego i umiejętność stosowania go w praktyce;
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 1 rok i 6 miesięcy w sektorze usług finansowych
  • Posiadanie kompetencji: zarządzanie personelem;
  • Posiadanie kompetencji: umiejętności analityczne;
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2017 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Pl. Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem "DDK-NW"


   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą (List Motywacyjny, Oświadczenia). 
  Oświadczenia do pobrania pod adresem: https://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. 

  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 

  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „dokumentów i oświadczenia dodatkowe” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. 

  Planowane techniki i metody naboru: 

  • sprawdzian wiedzy, 
  • próbka pracy, 
  • rozmowa kwalifikacyjna. 


  Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. 

  Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 55 60 165. 
   

 


Nowa baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach
Od 1 czerwca 2016 r. wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: https://nabory.kprm.gov.pl
Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

UWAGA: ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki będą dostępne tylko na starej stronie: https://ogloszenia.kprm.gov.pl


Sprawdź też:

 

Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE