Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie o naborze nr 22911 z dnia 23.02.2018 r.

  Oferty do: 7 marca 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 2

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku

  w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku

   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Realizacja zadań w zakresie monitorowania (m.in. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych) systemu nadzoru rynku obejmującego wybrane kategorie wyrobów i zjawisk regulowanych unijnymi przepisami harmonizacyjnymi w zakresie kompetencyjnym Departamentu Nadzoru Rynku w celu zapewnienia efektywnego współdziałania krajowych organów nadzoru rynku tworzących system nadzoru rynku
  • Opracowywanie programów kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz udział w planowaniu jej działań, a także sporządzanie raportów i informacji w zakresie określonym w zadaniu 1 w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzoru rynku
  • Analiza unijnych i krajowych przepisów prawa oraz norm technicznych, a także opiniowanie projektów aktów unijnych z obszaru nadzoru rynku i projektów krajowych aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z kompetencjami Departamentu Nadzoru Rynku, w tym możliwe uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych i komisjach prawniczych w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad wyrobami
  • Udzielanie wyjaśnień przedsiębiorcom, konsumentom i mediom, a także przekazywanie informacji organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich UE i EOG) oraz instytucjom unijnym w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych
  • Współpraca z krajowymi organami nadzoru rynku, organami nadzoru rynku z innych państw członków EOG, organami celnymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi systemem nadzoru rynku, a także aby zapewnić efektywne działanie krajowego systemu nadzoru rynku, w tym uczestnictwo w spotkaniach ADCO (Administrative Co-operation Working Group) oraz wspólnych projektach, tzw. joint actions i inicjatywach krajowych i unijnych związanych z zakresem kompetencyjnym Departamentu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa (prowadzenie czynności wyjaśniających, kontrolnych, postępowań administracyjnych lub opiniowanie aktów prawnych)
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce w zakresie przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze nadzoru rynku
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia prawnicze, techniczne lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: wystąpienia publiczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 7 marca 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-3-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 22432 z dnia 15.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018 r.

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

  DEPARTAMENT MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

  WARECKA 11A

  00-034 WARSZAWA

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze. Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami KE).
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich.
  • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji KE.
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, problematyki integracji europejskiej, problematyki funduszy strukturalnych
  • Posiadanie kompetencji: analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawo lub ekonomia lub politologia lub stosunki międzynarodowe lub europeistyka.
  • Studia podyplomowe w zakresie integracji europejskiej.
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub w zakresie tematyki dotyczącej funduszy strukturalnych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 Znajomość innego języka UE na poziomie B2 Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa unijnego dot. pomocy publicznej, analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka UE na wymaganym poziomie

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  - osobiście w kancelarii Urzędu lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem DMP-2-Ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie o naborze nr 22445 z dnia 15.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku

  w Wydziale Monitorowania Systemu Nadzoru Rynku, Departament Nadzoru Rynku

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Realizacja zadań w zakresie monitorowania (m.in. gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych) systemu nadzoru rynku obejmującego wybrane kategorie wyrobów i zjawisk regulowanych unijnymi przepisami harmonizacyjnymi w zakresie kompetencyjnym Departamentu Nadzoru Rynku w celu zapewnienia efektywnego współdziałania krajowych organów nadzoru rynku tworzących system nadzoru rynku
  • Opracowywanie programów kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz udział w planowaniu jej działań, a także sporządzanie raportów i informacji w zakresie określonym w zadaniu 1 w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzoru rynku
  • Analiza unijnych i krajowych przepisów prawa oraz norm technicznych, a także opiniowanie projektów aktów unijnych z obszaru nadzoru rynku i projektów krajowych aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z kompetencjami Departamentu Nadzoru Rynku w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami
  • Udzielanie wyjaśnień przedsiębiorcom i konsumentom, a także przekazywanie informacji organom publicznym (w tym z innych krajów członkowskich UE i EOG) oraz instytucjom unijnym w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśnienia wątpliwości merytorycznych
  • Współpraca z krajowymi organami nadzoru rynku, organami nadzoru rynku z innych państw członków EOG, organami celnymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi systemem nadzoru rynku, a także aby zapewnić efektywne działanie krajowego systemu nadzoru rynku, w tym możliwe uczestnictwo w spotkaniach grup ADCO (Administrative Co-operation Working Group) oraz wspólnych projektach, tzw. joint actions i inicjatywach krajowych lub unijnych związanych z zakresem kompetencyjnym Departamentu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w praktycznym stosowaniu prawa (prowadzenie czynności wyjaśniających, kontrolnych, postępowań administracyjnych lub opiniowanie aktów prawnych)
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w praktyce w zakresie przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego w obszarze nadzoru rynku
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe studia prawnicze, techniczne lub podyplomowe z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: wystąpienia publiczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-3-S-Z

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Nadzoru Rynku

  Ogłoszenie o naborze nr 22439 z dnia 15.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: nadzoru rynku

  w Wydziale Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów, Departament Nadzoru Rynku

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych i czynności wyjaśniających z zakresu ogólnego bezpieczeństwa produktów i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu eliminowania z rynku produktów, które nie są bezpieczne
  • Udzielanie odpowiedzi na zapytania konsumentów/przedsiębiorców z zakresu nadzoru rynku w celu zwiększenia ich świadomości
  • Współpraca z Inspekcją Handlową w celu realizacji zadań związanych z nadzorem rynku
  • Realizacja zadań z zakresu współpracy międzynarodowej w obszarze nadzoru rynku w celu poprawy bezpieczeństwa

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w zakresie prawa administracyjnego
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu: ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, ustawy o Inspekcji Handlowej, znajomość: KPA, postępowania egzekucyjnego, orzecznictwa sądów administracyjnych
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: doskonalenie zawodowe
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DNR-1-S

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Naczelnik w Biurze Prezesa

  Ogłoszenie o naborze nr 22353 z dnia 14.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  naczelnik

  do spraw: współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego

  w Wydziale Współpracy z Zagranicą i Monitorowania Procesu Legislacyjnego

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na I piętrze.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Kierowanie pracą Wydziału (zlecanie zadań poszczególnym pracownikom, udzielanie wskazówek, co do sposobu realizacji oraz sprawdzanie ich wykonania) w celu zapewnienia terminowości i odpowiedniej jakości realizowanych zadań
  • Współdziałanie z Instytucjami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi, prowadzenie nadzoru nad współpracą bilateralną z organami zagranicznymi w zakresie ochrony konkurencji i ochrony konsumentów. Udział w wydarzeniach międzynarodowych oraz projektach realizowanych przez organizacje międzynarodowe w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK. Koordynacja uzgadniania stanowisk UOKiK prezentowanych na forach międzynarodowych
  • Koordynowanie i monitorowanie procesu obiegu dokumentów kierowanych na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich
  • Prowadzenie kalendarza wizyt międzynarodowych Prezesa UOKiK
  • Udział w grupach roboczych i spotkaniach horyzontalnych o zasięgu międzynarodowym w celu realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie współpracy i wymiany informacji w sprawach należących do właściwości Prezesa UOKiK
  • Koordynacja organizacji wizyt międzynarodowych Prezesa UOKiK. Koordynowanie przygotowania materiałów, dokumentów i stanowisk niezbędnych dla Prezesa UOKiK w ramach wizyt międzynarodowych. Udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, w tym przede wszystkim w pracach Zespołu Przygotowawczego Komitetu do Spraw Europejskich
  • Nadzór nad prawidłowym opisywaniem faktur wystawianych w związku z zakresem zadań Wydziału oraz realizację wniosków na zamówienia publiczne przygotowywanych przez pracowników Urzędu

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: prawo/ekonomia/politologia/stosunki międzynarodowe/europeistyka
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata Doświadczenia w pracy w zakresie: legislacji, prowadzenia bądź analizowania projektów ustaw, aktów wykonawczych bądź innych rządowych dokumentów strategicznych; współpracy międzynarodowej, w tym przede wszystkim pracy z dokumentami o charakterze europejskim
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: kompetencji Prezesa UOKiK; przepisów ochrony konkurencji i konsumentów; znajomości problematyki integracji europejskiej; korzystania z polskich i zagranicznych materiałów źródłowych; znajomości procesu legislacyjnego
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej, polityki gospodarczej państwa lub ekonomii, pomocy publicznej, analizy finansowej przedsiębiorstw, zarządzania
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy: w administracji publicznej; na kierowniczym stanowisku.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność negocjacji
  • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B2
  • Szkolenia bądź certyfikaty w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania projektowego

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-3-NW

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php .
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 22041 z dnia 9.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Liczba wakatów: 2

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko specjalisty do spraw badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Katowice

  ul. Porcelanowa 23

  40-246 Katowice

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady;

   - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie;

  - praca na pierwszym piętrze, budynek posiada windę towarową.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie badań laboratoryjnych dostarczonych próbek, zgodnie z zakresem badań, według zasad i metod określonych w przepisach prawa, Polskich Normach, własnych opracowaniach laboratorium i innych dokumentach oraz dokumentowanie uzyskanych wyników i wykonywanych czynności w sposób umożliwiający ich odtworzenie w zbliżonych warunkach.
  • Nadzorowanie i ewidencja wyposażenia zgodnie z wewnętrznymi zasadami laboratorium.
  • Prowadzenie kontroli jakości badań zgodnie z procedurami systemu zarządzania.
  • Uczestniczenie w procesach rewalidacji stosowanych metod badawczych.
  • Szacowanie niepewności pomiaru.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, technologia żywności
  • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w prowadzeniu badań laboratoryjnych
  • Wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu systemu zarządzania wg 17025, zasad walidacji metod badawczych, zachowania spójności pomiarowej oraz umiejętność obsługi chromatografu gazowego/ cieczowego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LKA-S"

   

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php . Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 22013 z dnia 8.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

   

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Katowice

  ul. Porcelanowa 23

  40-246 Katowice

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady;

   - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie;

  - praca na pierwszym piętrze, budynek posiada windę towarową.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie badań laboratoryjnych dostarczonych próbek, zgodnie z zakresem badań, według zasad i metod określonych w przepisach prawa, Polskich Normach, własnych opracowaniach laboratorium i innych dokumentach oraz dokumentowanie uzyskanych wyników i wykonywanych czynności w sposób umożliwiający ich odtworzenie w zbliżonych warunkach.
  • Sprawdzanie wyposażenia zgodnie z wewnętrznymi zasadami laboratorium.
  • Prowadzenie kontroli jakości badań zgodnie z procedurami systemu zarządzania.
  • Współpraca przy wprowadzaniu i walidacji nowych metod badawczych.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, technologia żywności
  • Wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu podstaw systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg 17025 oraz umiejętność obsługi chromatografu gazowego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w prowadzeniu badań laboratoryjnych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  1. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LKA-Ref".

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php . Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym w Katowicach

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 22011 z dnia 8.02.2018 r.

  Oferty do: 26 lutego 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Oferta pracy na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw badań laboratoryjnych w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym w Katowicach

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Katowice

  ul. Porcelanowa 23

  40-246 Katowice

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  pl. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  - praca w szczególnie trudnych warunkach z odczynnikami chemicznymi: trucizny, stężone kwasy i zasady;

   - praca w laboratorium od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie;

  - praca na pierwszym piętrze, budynek posiada windę towarową.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie badań laboratoryjnych dostarczonych próbek, zgodnie z zakresem badań, według zasad i metod określonych w przepisach prawa, Polskich Normach, własnych opracowaniach laboratorium i innych dokumentach oraz dokumentowanie uzyskanych wyników i wykonywanych czynności w sposób umożliwiający ich odtworzenie w zbliżonych warunkach.
  • Sprawdzanie wyposażenia zgodnie z wewnętrznymi zasadami laboratorium.
  • Prowadzenie kontroli jakości badań zgodnie z procedurami systemu zarządzania.
  • Współpraca przy wprowadzaniu i walidacji nowych metod badawczych.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe chemia, technologia chemiczna, biotechnologia, technologia żywności
  • Wiedza i umiejętność jej wykorzystania z zakresu podstaw systemu zarządzania w laboratorium badawczym wg 17025 oraz umiejętność obsługi chromatografu gazowego.
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: współpraca
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe: 3 miesiące w prowadzeniu badań laboratoryjnych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 26 lutego 2018 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  1. Powstańców Warszawy 1

  00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "LKA-Ref-Z"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php . Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE