Kontrola koncentracji

Kontrola koncentracji przedsiębiorców – w drodze połączenia, przejęcia kontroli, nabycia zorganizowanej części mienia i utworzenia nowego przedsiębiorcy – ma na celu przeciwdziałanie nadmiernej ich konsolidacji, prowadzącej do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku , w szczególności przez uzyskanie lub umocnienie pozycji dominującej. 

Kontrolą Prezesa UOKiK objęte są te transakcje, które wywierają lub mogą wywrzeć skutki na terytorium Polski. Zamiar koncentracji podlega obowiązkowi zgłoszenia, jeżeli łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 mld euro lub łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 mln euro

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewiduje sytuacje, w których – ze względu na potencjalnie niewielki wpływ planowanej koncentracji na rynek – obowiązek zgłoszenia jest wyłączony. Dotyczy to między innymi przypadków, gdy obrót przedsiębiorcy, nad którym przejmowana jest kontrola nie przekroczył na terytorium Polski w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 mln euro bądź łączenie dotyczy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 

Prezes UOKiK wydaje zgodę na dokonanie koncentracji, jeżeli w jej wyniku konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona (w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej przedsiębiorcy). W przeciwnym wypadku – decyduje o zakazie łączenia. Dopuszczalne jest również zezwolenie na koncentrację pod pewnymi warunkami (na przykład odsprzedaż części majątku). Ustawa pozwala ponadto na wydanie zgody na łączenie prowadzące do ograniczenia konkurencji, jeżeli przyczyni się ono do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową. 

W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Prezesa UOKiK, może on podjąć działania zmierzające do przywrócenia stanu efektywnej konkurencji – na przykład przez nakazanie podziału przedsiębiorcy bądź odsprzedaży części udziałów , a także nałożyć na podmioty biorące w niej udział karę finansową w wysokości do 10 proc. ubiegłorocznego przychodu
 

Zobacz też:


 

Wyjaśnienia

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, przedsiębiorcy planujący np. fuzję lub przejęcie, zobowiązani są zgłosić taki zamiar Prezesowi UOKiK.

Transakcja podlega zgłoszeniu, jeżeli biorą w niej udział podmioty, których łączny obrót w rokupoprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK zostały przygotowane w odpowiedzi na liczne prośby przedsiębiorców o interpretację przepisów. Dokument nie ma charakteru prawnie wiążącego, pokazuje jednak wyjaśnienie przepisów stosowanych przez Urząd oraz sposób prowadzenia postępowań w sprawie kontroli koncentracji. Ma zwiększyć wśród zainteresowanych przedsiębiorców poziom wiedzy na temat obowiązku zgłaszania zamiaru koncentracji, jak również ułatwić interpretację przepisów regulujących procedurę notyfikacji.

Wyjaśnienia stanowią całościowy zbiór wskazówek i informacji, który powinien usprawnić przygotowanie wniosków i tym samym przyspieszyć wydawanie decyzji w sprawach koncentracji. Łączą one w sobie zmiany, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz sugestie zaproponowane w toku konsultacji społecznych.