Najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania uchwał de minimis – szkolenie online
  • Szkolenie online UOKiK "Najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania uchwał de minimis" dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego,
  • 21 listopada 2023 r., godz. 9:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie najlepszych praktyk Urzędu w zakresie oceny (w tym przedstawiania ewentualnych zastrzeżeń) uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis oraz sprawozdawania pomocy de minimis tak, aby wyeliminować najczęściej powtarzające się błędy. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone też kwestie związane z nowelizacją rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

  • przepisy krajowe dotyczące zgłaszania uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis do UOKiK;
  • treści uchwał w zakresie przepisów o pomocy de minimis w tym elementy obowiązkowe;
  • sprawozdawanie pomocy de minimis;
  • nowelizacja przepisów unijnych o pomocy de minimis.

Zajęcia będą miały formę nagrania wideo (wraz z prezentacjami) bez możliwości zadawania pytań. Bezpłatne szkolenie skierowane jest wyłącznie do pracowników JST. Zapisy możliwe są poprzez formularz, na zgłoszenia czekamy do 17.11.2023 r. do godz. 12:00.