O UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej odpowiedzialnym za kształtowanie oraz realizację polityki ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce. Prezes UOKiK jest niezależnym organem powoływanym przez Prezesa Rady Ministrów w drodze otwartego konkursu.

Misją UOKiK jest podnoszenie poziomu dobrobytu konsumentów poprzez skuteczną ochronę ich interesów i bezpieczeństwa oraz wspieranie rozwoju konkurencji, z poszanowaniem zasad otwartości i dialogu w relacjach z uczestnikami rynku.

Urząd został utworzony w 1990 r. jako Urząd Antymonopolowy, następnie przekształcony w UOKiK w 1996 r.

Informacje o UOKiK – tekst łatwy do czytania (ETR)

Zobacz też: