Produkty i nadzór rynku

Prezes UOKiK sprawuje nadzór nad nieżywnościowymi produktami przeznaczonymi dla konsumentów w zakresie ogólnego bezpieczeństwa. Prowadzi postępowania administracyjne w celu wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. Analizuje powiadomienia od przedsiębiorców w sprawie produktów niebezpiecznych i monitoruje wykonanie działań naprawczych.

Prezes UOKiK monitoruje funkcjonowanie systemu nadzoru rynku w Polsce pod kątem zgodności produktów z wymaganiami unijnego prawodawstwa zharmonizowanego. System ten tworzą krajowe organy uprawnione do kontroli produktów nieżywnościowych. Prezes Urzędu prowadzi również postępowania w zakresie zgodności z wymaganiami produktów, dla których obowiązuje oznakowanie CE.

 

Your Europe
Podziel się opinią