Sprawozdania o udzielonej pomocy

Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP - najczęstsze problemy i ich rozwiązania

Informacje podstawowe

Podmioty udzielające pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznejsą zobowiązane do przedstawiania Prezesowi UOKiK sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzielonej pomocy publicznej.

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP wszystkie podmioty udzielające pomocy inne niż organ Krajowej Administracji Skarbowej przekazują sprawozdania o udzielonej pomocy albo informacje o nieudzieleniu pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.

 1. Po jego dokładnym i kompletnym wypełnieniu (Instrukcja wypełniania formularza zgłoszeniowego) prześlij go do UOKiK w wersji elektronicznej albo papierowej:

  a) w przypadku wysyłki elektronicznej - prześlij na adres ePUAP: /UOKiK/SkrytkaESP

  albo

  b) w przypadku wysyłki papierowej - prześlij na adres pocztowy:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Departament Monitorowania Pomocy Publicznej
  00-950 Warszawa
  Plac Powstańców Warszawy 1

  Adres odbiorcy znajduje się także na formularzu zgłoszeniowym.

  Uwaga:
  - W przypadku wysyłki elektronicznej należy załączyć formularz podpisany cyfrowo albo skan formularza podpisanego tradycyjnie.
   
 2. Login i hasło dostępu do aplikacji SHRIMP zostaną przesłane pocztą elektroniczną na adres użytkownika wpisany w formularzu w ciągu 40 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych zgłoszonych we wniosku, należy pobrać, wypełnić i przesłać formularz aktualizacyjny. zaznaczając w części A formularza pole "aktualizacja danych". Użytkownik główny aplikacji może wypełnić formularz aktualizacyjny bezpośrednio w aplikacji SHRIMP2 w zakładce Konto użytkownika/aktualizacja danych.

Jeżeli podczas wypełniania przypadku roboczego wypełnione zostanie pole odpowiadające Symbolowi aktu ogólnego pomocy, wprowadzone dane zostaną zapisane w pamięci aplikacji nawet bez zatwierdzenia zmian przyciskiem Zapisz. Zatem, gdy użytkownik porzuci przypadek pomocy w trakcie jego tworzenia nie zapisując go, jeszcze przed jego końcowym zapisaniem tzn. po wypełnieniu zakładki Akt ogólny pomocy oraz zakładki Przypadek pomocy – należy pamiętać o tym, iż symbol aktu ogólnego zostanie zapisany w aplikacji. Aby móc ww. edytować konieczne jest dodanie nowego przypadku pomocy (Dodaj nowy przypadek pomocy > po wprowadzeniu NIP beneficjenta, Dalej > w oknie Akt ogólny pomocy, możliwe jest wybranie z rozwijanej listy okna dialogowego właściwego symbolu).

Pomoc publiczna udzielana w formie zwolnienia z podatku, do której przedsiębiorca nabył prawo na podstawie uchwały przyjętej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infr. rekreacyjną, pomoc na infr. lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów (Dz.U. 2015 poz. 174), powinna zostać sprawozdana z przywołaniem numeru SA.60913(2020/X) - Program obowiązuje w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Program został zmieniony numerem SA.105216 – zmiana obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Celem nabycia prawa do pomocy beneficjent powinien był do dnia 31 grudnia 2020 r. przesłać zgłoszenie. W sprawozdaniu zaś konieczne jest wskazanie:

 • Data aktu ogólnego – data podjęcia uchwały dot. zwolnienia z podatku
 • Symbol aktu ogólnego – symbol ww. uchwały
 • Opis aktu ogólnego – „uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości ..... w ramach udzielenia ..... na terenie.....”
 • Dzień udzielenia pomocy – ostatni dzień składania deklaracji podatkowej. 

W zakładce “Sprawozdania przesłane do UOKIK” został nałożony - na kolumnę Dzień udzielenia pomocy - filtr, ułatwiający grupowanie sprawozdań. Filtr domyślnie wyświetla tylko przypadki pomocy publicznej udzielonej w bieżącym roku (np. w 2024 roku - pomoc udzieloną od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.). Zatem w celu wyświetlenia wszystkich przypadków przesłanych kiedykolwiek z konta, należy wyczyścić filtr poprzez kliknięcie przycisku Filtruj, a następnie Wyczyść filtr.

Akt ogólny pomocy to podstawa prawna udzielonej pomocy (dawne pole 3c), z której wynikają zobowiązania stron oraz wartość pomocy. Może to być np. decyzja, uchwała, umowa, porozumienie. Obecnie pole 3c zostało rozdzielone na: Datę, Symbol (numer) i Opis aktu ogólnego pomocy.

 • Data aktu ogólnego pomocy to np. dzień wydania decyzji lub podpisania umowy.
 • Symbol aktu ogólnego pomocy to np. symbol lub numer decyzji / umowy.
 • Opis aktu ogólnego pomocy to przedmiot lub tytuł decyzji / umowy.

Informacje wprowadzone w poprzedniej wersji systemu w polu 3c zostały przeniesione w całości do pola Opis aktu ogólnego pomocy, a w polu Symbol aktu ogólnego pomocy wstawiona została numeracja porządkowa (np. "2020 №1"), zaś jako Datę aktu ogólnego przyjęto dzień udzielenia pomocy. Sposób ten został przyjęty wyłącznie na potrzeby przeniesienia danych do nowego systemu, prosimy nie sugerować się nim przy sporządzaniu sprawozdań.

Aby sporządzić sprawozdanie należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sporządzanie sprawozdania. Następnie należy kliknąć przycisk Dodaj przypadek pomocy. Pojawi się okienko w którym należy podać NIP beneficjenta, kliknąć przycisk Sprawdź, a następnie Dalej. W kolejnym oknie należy zaznaczyć kwadracik Nowy symbol aktu ogólnego, a w polu poniżej wpisać Symbol aktu ogólnego - np. numer decyzji lub umowy na podstawie której została przyznana pomoc. Data aktu ogólnego to np. data wydania decyzji lub podpisania umowy. Następnie prosimy wybrać przycisk Zapisz, powinien otworzyć się formularz wprowadzania Aktu ogólnego pomocy oraz Przypadku pomocy (zakładki na górze okna).

W zakładce Akt ogólny pomocy należy uzupełnić pole Opis aktu ogólnego pomocy – należy podać np. przedmiot decyzji/umowy oraz uzupełnić lub sprawdzić poprawność informacji w części Dane beneficjenta (formę prawną, wielkość, kod gminy siedziby, klasę PKD beneficjenta). Po zapisaniu Aktu ogólnego aktu pomocy (przycisk znajduje się na dole okna po lewej stronie) należy przejść na zakładkę Przypadek pomocy. W tym oknie należy uzupełnić dane o pomocy (m.in. rodzaj pomocy, podstawy prawne, wartość pomocy). Po uzupełnieniu danych należy zapisać i zweryfikować sprawozdanie. Jeśli w sprawozdaniu nie ma błędów, status weryfikacji zmieni się na Sukces - można przesłać sprawozdanie.

Aby wydrukować przesłane sprawozdania należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK. W wyświetlanej tabeli należy zawęzić filtry np. poprzez wybranie dnia udzielenia pomocy, wpisanie numeru umowy / decyzji w kolumnie symbol aktu ogólnego, podanie NIP beneficjenta, tak aby widoczne były tylko te sprawozdania, które chcą mieć Państwo na wydruku. Po odfiltrowaniu sprawozdań należy kliknąć przycisk PDF znajdujący pod tabelą. Sprawozdania można również wyeksportować do pliku CSV, a następnie wczytać np. do Excela.

Prosimy sprawdzić, czy plik CSV został wygenerowany przy użyciu Formularza pomocniczego do wczytywania sprawozdań z pliku, zamieszczonego na stronie UOKiK w zakładce Pomoc publiczna -> Sprawozdawczość -> Sporządzanie sprawozdań z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP -> Pliki pomocne przy sporządzaniu sprawozdań i instrukcje.

Należy sprawdzić czy w pliku Excel w tabeli Sprawozdania zostały uzupełnione poniższe kolumny:

 • Data aktu ogólnego pomocy - należy podać dzień wydania decyzji/podpisania umowy.
 • Symbol aktu ogólnego pomocy - należy wpisać symbol/numer decyzji/umowy.
 • Opis aktu ogólnego pomocy – należy wpisać przedmiot decyzji lub umowy.

Należy sprawdzić, czy dane w wymienionych poniżej kolumnach spełniają następujące kryteria:

 • Nazwa beneficjenta pomocy – może mieć długość maksymalnie 80 znaków (wraz ze spacjami). Proponujemy stosować skróty typu sp. z o.o., s.c. i inne oraz nie podawać adresu beneficjenta w nazwie.
 • Siedziba beneficjenta (identyfikator gminy) - należy wpisać siedmiocyfrowy kod łącznie (bez spacji przed ostatnią cyfrą).
 • Klasa PKD – należy wpisać kod w postaci xx.xx (bez końcówki /07).
 • Terytorium realizacji (kod NUTS) – prosimy pozostawić pole puste (do czasu zmiany rozporządzenia sprawozdawczego).

W przypadku problemów z wczytaniem pojedynczych sprawozdań z pliku każdorazowo po próbie ich zaczytania w wyskakującym okienku pojawi się komunikat wraz z raportem szczegółowym ze wskazaniem miejsca błędu.

Jeśli wczytywanie sprawozdań się powiodło, ale przypadki pomocy mają status weryfikacji Niepowodzenie, należy przejść do trybu edycji przypadku pomocy (ikonka ołówka w kolumnie Akcje). Po otwarciu sprawozdania należy przejść na zakładkę Przypadek pomocy (znajduje się u góry okna obok zakładki Akt ogólny pomocy). Na dole okna w części Weryfikacja powinny pojawić się opisy błędów. Przyczyną niepowodzenia może być niepoprawne wczytanie któregoś z pól sprawozdania (np. klasy PKD lub identyfikatora gminy). Dane te można uzupełnić lub poprawić ręcznie.

W celu dokonania korekty należy wejść w zakładkę Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie które chcemy edytować - pomocne będą filtry zamieszczone w pierwszym wierszu, a następnie z lewej strony wiersza wybrać pierwszą niebieską ikonkę Edytuj przypadek pomocy -> przejść do zakładki Przypadek pomocy (znajduje się u góry okna obok zakładki Akt ogólny pomocy). Po skorygowaniu sprawozdania należy zapisać zmiany.

Wartość brutto w sprawozdaniu powinna zostać odpowiednio pomniejszona do wartości faktycznie udzielonej pomocy przez podmiot. Wartość nominalna natomiast nie podlega żadnym zmianom – zgodnie z definicją wartość ta odpowiada wartości szacunkowej (maksymalnej) jaką ma możliwość otrzymać beneficjent pomocy wg wskazania w umowie lub decyzji administracyjnej.

W przypadku nie wywiązania się z warunków nałożonych umową na beneficjenta pomocy lub też jego rezygnacji z otrzymania dofinansowania – konieczne jest dokonanie stosownej korekty w przesłanym sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej w aplikacji SHRIMP. Korekta wartości brutto do 0 zł możliwa jest jedynie po fizycznym całkowitym zwrocie środków uprzednio przekazanych beneficjentowi. 

Do momentu zwrotu środków, w przypadku pomocy de minimis, otrzymana wysokość dofinansowania nadal jest wliczana do dostępnego limitu beneficjenta. Ten zaś ma obowiązek przedkładania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis również dotyczących pomocy podlegające zwrotowi (a jeszcze nie zwróconej) podczas wnioskowania o udzielenie mu kolejnej pomocy.

Celem dokonania korekty przesłanego sprawozdania należy wejść w zakładkę Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie które chcemy edytować - pomocne będą filtry zamieszczone w pierwszym wierszu, a następnie z lewej strony wiersza wybrać pierwszą niebieską ikonkę Edytuj przypadek pomocy -> przejść do zakładki Przypadek pomocy (znajduje się u góry okna obok zakładki Akt ogólny pomocy). Po skorygowaniu sprawozdania należy zapisać zmiany.

Korekcie podlega jedynie wartość brutto – korygowana jest do 0 zł. Wartość nominalna pozostaje bez zmian.

 

Należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie które chcemy usunąć - pomocne będą filtry zamieszczone w pierwszym wierszu - a następnie kliknąć ikonkę X na czerwonym tle (Usuń przypadek pomocy).

Aby utworzyć zaświadczenie o pomocy de minimis należy przejść do zakładki Sprawozdania o udzielonej pomocy -> Sprawozdania przesłane do UOKiK, odszukać sprawozdanie do którego chcą Państwo wydrukować zaświadczenie, przejść w tryb edycji (pierwsza ikonka ołówka w wierszu) bądź podglądu (ikonka lupy), otworzyć zakładkę Zaświadczenia de minimis, a następnie wybrać przycisk Dodaj.

Zaświadczenie można wygenerować tylko pod warunkiem, że sprawozdanie o udzielonej pomocy zostało już przesłane.

W przypadku utraty lub zapomnienia hasła, aplikacja SHRIMP2 umożliwia ustanowienie nowego hasła, wystarczy wybrać przycisk Zmień hasło na stronie głównej aplikacji SHRIMP2, podać swój login i kliknąć Resetuj hasło, a link do zmiany hasła zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej użytkownika o danym loginie. Dla użytkowników pomocniczych adres poczty elektronicznej uzupełnia w aplikacji użytkownik główny, natomiast w przypadku użytkownika głównego adres ten pochodzi z formularza zgłoszeniowego przesłanego do UOKiK. W przypadku konieczności zmiany adresu poczty elektronicznej użytkownika głównego, prosimy o przesłanie ePUAPem formularza zgłoszeniowego do aplikacji SHRIMP w celu aktualizacji danych.

W przypadku zablokowania konta użytkownika pomocniczego, należy zwrócić się do użytkownika głównego w danym podmiocie. Użytkownik główny może odblokować konto poprzez przejście do zakładki Dostęp do aplikacji -> Użytkownicy, a następnie wybranie ikonki kłódki przy zablokowanym użytkowniku.

Natomiast w przypadku zablokowania konta użytkownika głównego należy skontaktować się z administratorami systemu SHRIMP2 mailowo pod adresem shrimp@uokik.gov.pl

W przypadku konieczności zmiany użytkownika głównego aplikacji lub zmiany danych kontaktowych pracownika (np. numeru telefonu lub adresu mailowego, imienia i nazwiska) konieczne jest przesłanie do UOKiK wypełnionego formularza aktualizacyjnego zawierającego informacje dotyczące nowego pracownika i/lub nowe dane kontaktowe. Wzór tego formularza określony został w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu udzielania dostępu do aplikacji SHRIMP.

Zgodnie z §2 ust 8 ww. rozporządzenia, podmiot udzielający pomocy zobowiązany jest do przekazania formularza aktualizacyjnego w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia wystąpienia tych zmian.

Zmiany danych kontaktowych użytkownika pomocniczego oraz użytkownika pomocniczego - koordynatora dokonuje użytkownik główny bezpośrednio w aplikacji SHRIMP2.

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, jednostki sporządzające swoje sprawozdania za pośrednictwem aplikacji SHRiMP, przesyłają je w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy. UWAGA! W przypadku sprawozdawania za pomocą aplikacji SHRiMP nie obowiązują już sprawozdania kwartalne oraz roczne.

Informację tę przekazać należy wszystkim jednostkom organizacyjnym w strukturze wdrożonego do aplikacji SHRiMP podmiotu, które zajmują się sprawozdawczością w zakresie pomocy publicznej (np. w przypadku starostów - urzędom pracy).

Dokonywanie korekt w aplikacji SHRiMP następuje poprzez edycję poszczególnych, przesłanych już do UOKiK przypadków pomocy (należy kliknąć na  niebieską ikonkę "Edytuj przypadek pomocy” znajdującą się po lewej stronie przypadku, a następnie, po wprowadzeniu zmian w odpowiednich polach, zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz” na dole ekranu). UWAGA! - użytkownicy aplikacji SHRiMP nie dokonują korekt poprzez przesyłanie za jej pośrednictwem całych, rocznych sprawozdań!

Zgodnie § 8a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, przekazujący sprawozdania z wykorzystaniem aplikacji SHRiMP sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie za pośrednictwem aplikacji tylko w zakresie wskazywanej zmiany. Zgodnie z aktem korekta powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

Alternatywnym sposobem dokonywania korekt jest usunięcie przesłanych już do UOKiK przypadków (UWAGA! - tylko i wyłącznie tych które wymagają zmiany) i ponowne ich przesłanie za pomocą aplikacji SHRiMP po odpowiednim skorygowaniu.

W sytuacji, gdy decyzja, na podstawie której udzielono pomocy została anulowana (lub umowa została rozwiązana) i w wyniku tego przedsiębiorca w ogóle nie skorzystał z pomocy, należy skorygować do zera wartość udzielonej pomocy (należy kliknąć na  niebieską ikonkę "Edytuj przypadek pomocy” znajdującą się po lewej stronie przypadku, a następnie, po wprowadzeniu zmian w odpowiednich polach, zatwierdzić je przyciskiem „Zapisz” na dole ekranu).  Używając opcji „pokaż usunięte sprawozdania” użytkownik ma zawsze wgląd do skasowanych danych, a w razie potrzeby może je przywrócić.

Organy własciwe do poboru należności, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej są zobowiązane do przekazywania Ministrowi Finansów sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania na adresy e-mail regionalnych izb obrachunkowych.

Adresy e-mail regionalnych izb obrachunkowych znajdą Państwo na stronie:
https://rio.gov.pl/61/30/adresy-izb.html

Poniższy wzór formularza sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Zgodnie z §2 ust. 1 ww. rozporządzenia nowy wzór ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o zaległościach według stanu na koniec 2012 r.

Sprawozdania należy przesyłać w formie elektronicznej na następujący adres: mf.zaleglosci@mf.gov.pl (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego).
Wszelkie informacje są dostępne w Ministerstwie Finansów pod numerem telefonu 22 694 40 31.

Pliki do pobrania

Zobacz też: kontakt do administratorów SHRIMP/SUDOP