Stałe sądy polubowne

Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji towaru lub usługi, konsument może skorzystać z sieci stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Zgodę na rozpatrzenie sprawy przez stały sąd polubowny muszą wyrazić obie strony. Wyroki stałego sądu polubownego, a także ugoda przed nim zawarta mają taką samą moc jak wyroki sądów powszechnych, po stwierdzeniu przez te sądy ich wykonalności.

Do stałego sądu polubownego sprawę może wnieść nie tylko konsument, ale także przedsiębiorca, organizacja konsumencka, rzecznik konsumentów. Każda ze stron może mieć pełnomocnika. Nie musi nim być adwokat czy radca prawny. Rozprawy są jawne, sporządza się z nich protokół. Wyrok zapada większością głosów i w ciągu 14 dni od ogłoszenia przesyła się go stronom wraz z pisemnym uzasadnieniem. Koszty postępowania ponosi ten, kto przegrał sprawę. Przewodniczący może również z nich zwolnić.

W przypadku odrzuconej reklamacji konsument może także skorzystać z polubownego rozwiązania sporu.