Współpraca dwustronna

Projekty współpracy bliźniaczej instytucji publicznych (Twinning) mają na celu instytucjonalne wspieranie i rozwijanie państw kandydujących do UE oraz znajdujących się w sąsiedztwie UE, a także niektórych państw Afryki Subsaharyjskiej i Azji. Współpraca odbywa się pomiędzy instytucjami publicznymi z państw członkowskich UE i biorców pomocy, finansowana jest ze środków UE. Polega na wymianie doświadczeń związanych z implementacją prawa UE oraz pozwala na nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy partnerami. Realizacja projektów twinningowych opiera się na organizacji specjalistycznych szkoleń w kraju beneficjenta oraz przeprowadzaniu wizyt studyjnych w instytucjach kraju dawcy pomocy.

Współpraca twinnigowa przyczynia się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Polski poprzez budowanie pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej, rozwijania kontaktów politycznych i gospodarczych w państwach – beneficjentach, promowania polskiego know-how oraz wspierania przemian instytucjonalnych u beneficjentów pomocy.

UOKiK jako partner w projekcie „Wzmocnienie potencjałów Agencji Nadzoru Rynku Gruzji” (2023)

UOKiK jako młodszy partner wygrał konkurs na projekt twinningowy w Gruzji, w konsorcjum z Litwą (State Consumer Rights Protection Authority, SCRPA, główny partner) i Niemcami (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, BMWK, młodszy partner). UOKiK pełni wiodącą rolę w komponencie „Wzmocnione ramy prawne nadzoru rynku”. Projekt rozpoczął się 1 października 2023 r., potrwa 24 miesiące, budżet wynosi 1,2 miliona euro.

UOKiK jako partner w projekcie „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Urzędu ds. Konkurencji” (2021)

UOKiK jako młodszy partner wygrał projekt twinningowy w Maroku, w konsorcjum z Grecją (Hellenic Competition Commission, HCC, główny partner) i Włochami (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM, młodszy partner). Projekt rozpoczął się 22 grudnia 2021 r., potrwa 24 miesiące, budżet wynosi 0,9 miliona euro. 

Polska pomoc (Polish aid) jest realizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej. MSZ realizuje działania we współpracy z organami administracji rządowej, organizacjami społecznymi oraz lokalnymi podmiotami w krajach partnerskich, a także w ramach organizacji międzynarodowych. Są one planowane w perspektywie wieloletniej. Obowiązującym dokumentem strategicznym jest „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2021-2030. Solidarność dla rozwoju”. Dokumentami operacyjnymi są roczne plany współpracy rozwojowej, określające szczegółowe formy współpracy, wysokość środków finansowych przeznaczonych dla poszczególnych krajów priorytetowych lub na dane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej.

UOKiK w projekcie pomocy polskiej dla Mołdawii i Ukrainy (2023)

UOKiK od kwietnia do grudnia 2023 r. realizuje projekt „Pomoc instytucjonalna dla urzędów antymonopolowych w Ukrainie i w Mołdawii” współfinansowany ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Beneficjentem współpracy jest Mołdawska Rada ds. Konkurencji (CC) oraz Komitet Antymonopolowy Ukrainy (AMCU).

W ramach projektu zaplanowano następujące działania dla mołdawskich oraz ukraińskich ekspertów:

  • warsztaty w Kiszyniowie dotyczące pomocy publicznej, prawa konkurencji oraz komunikacji;
  • warsztaty w Kiszyniowie na temat planowania i prowadzenia postępowań antymonopolowych, wykrywania karteli i zmów przetargowych oraz przewagi kontraktowej;
  • staże eksperckie w delegaturach UOKiK w Bydgoszczy i Poznaniu w formule job shadowing;
  • wizyta studyjna w Łodzi oraz warsztaty w Warszawie dotyczące badań rynku, monitoringu oraz rynków cyfrowych. 

Inicjatywy te mają wesprzeć instytucjonalnie CC oraz AMCU w zakresie egzekwowania prawa konkurencji oraz pomocy publicznej. Ich zapowiedź pojawiła się w ramach porozumienia o współpracy regionalnej podpisanego w siedzibie UOKiK 18 kwietnia 2023 r. przez szefów 10 urzędów antymonopolowych z Europy Środkowo-Wschodniej.

Szefowie 10 urzędów antymonopolowych z Polski, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji oraz 2 państw kandydujących do Unii Europejskiej – Mołdawii i Ukrainy – 18 kwietnia 2023 r. w siedzibie UOKiK podpisali porozumienie o współpracy regionalnej na rzecz ochrony konkurencji.

W wydarzeniu uczestniczyli również Dyrektor Generalny ds. Konkurencji Komisji Europejskiej Olivier Guersent, szef Wydziału Konkurencji w Dyrekcji ds. Finansów i Przedsiębiorstw OECD Ori Schwartz, szefowa Działu Polityki Konkurencji i Konsumentów UNCTAD Teresa Moreira oraz ambasadorzy państw-sygnatariuszy. Uroczystości towarzyszył okrągły stół prezesów dotyczący kwestii ustalania priorytetów w zakresie egzekwowania prawa konkurencji, skutecznego zarządzania instytucją i rozwoju zasobów ludzkich.

Memorandum tworzy platformę dla wymiany doświadczeń w regionie, przyczynia się do budowania potencjału wielostronnego, ma charakter dobrowolny i uzupełniający, bez ingerencji w Europejską Sieć Konkurencji.

Głównym celem tej inicjatywy jest wzmocnienie współpracy, podejmowanie wspólnych działań w formie:

  • grup roboczych;
  • wizyt studyjnych;
  • warsztatów;
  • nieformalnej wymiany informacji dotyczących m.in. prowadzonych postępowań i badań rynku.

Działania są organizowane przez UOKiK przy wsparciu funduszy z Polskiej Pomocy.