Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Urząd > Informacje ogólne > Kariera w UOKiK

Kariera w UOKiK

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Sekretarz w Delegaturze w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 21016 z dnia 20.01.2018 r.

  Oferty do: 31 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko sekretarza w Delegaturze w Poznaniu


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań 
  Delegatura UOKiK w Poznaniu 
  ul. Zielona 8 
  61-851 Poznań 

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. 
  Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). 
  Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przyjmowanie, wysyłanie i rejestrowanie korespondencji oraz obsługa elektroniczna bazy danych w celu zapewnienia sprawnego obiegu korespondencji.
  • Prowadzenie postępowań związanych z realizacją zakupów na potrzeby Delegatury poprzez m.in. sporządzanie stosownych wniosków, rozliczanie dokonanych zakupów i faktur wpływających do Delegatury w celu zapewnienia właściwych warunków pracy pracownikom merytorycznym.
  • Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych, wystawianie dokumentów przychodu i likwidacji majątku w celu zapewnienia właściwej ewidencji majątku Delegatury.
  • Przeprowadzanie archiwizacji dokumentów Delegatury w celu zapewnienia właściwej ochrony zgromadzonych materiałów w prowadzonych sprawach.
  • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Delegatury w celu dostarczenia innym komórkom UOKiK informacji wymaganych do rozliczenia świadczeń pracowniczych.
  • Przygotowywanie projektów pism związanych z egzekucją kar pieniężnych oraz prowadzenie ewidencji dokumentów w tych sprawach.
  • Udzielenie telefonicznych informacji konsumentom i kierowanie ich do właściwego pracownika organu.
  • Redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora Delegatury w celu wsparcia bieżącej pracy Delegatury.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie
  • Posiadanie wiedzy i umiejętność jej wykorzystania z zakresu zamówień publicznych, archiwizacji dokumentów i prawa ochrony konsumentów.
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w pracy administracyjno-biurowej
  • Umiejętność formułowania wypowiedzi ustnych i na piśmie
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: pozytywne podejście do klienta
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Umiejętność obsługi urządzeń technicznych i narzędzi informatycznych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 31 stycznia 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RPZ-SEK"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Podreferendarz w Delegaturze w Poznaniu

  Ogłoszenie o naborze nr 21014 z dnia 20.01.2018 r.

  Oferty do: 29 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko podreferendarza do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK w Poznaniu

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Poznań

  Delegatura UOKiK w Poznaniu 
  ul. Zielona 8 
  61-851 Poznań

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu. Budynek częściowo jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku oraz winda). Niedostosowane są toalety, a w pomieszczeniu Delegatury znajdują się progi. 

  ZAKRES ZADAŃ

  • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu stosowania praktyk ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie postanowień wzorców umowy za niedozwolone i przygotowywanie w toku tych postępowań projektów rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania antykonkurencyjnym i antykonsumenckim praktykom rynkowym.
  • Przygotowywanie projektów istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konsumentów.
  • Przygotowywanie projektów informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk niezgodnych z prawem oraz projektów opinii w sprawach skarg i wniosków konsumentów w celu wskazania właściwej drogi prawnej dochodzenia roszczeń.
  • Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na stosowanie zakazanych praktyk.
  • Przeprowadzanie kwerend orzecznictwa polskiego i zagranicznego, w tym organów Unii Europejskiej

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: średnie ukończony 4 rok studiów wyższych prawniczych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego w tym prawa konkurencji, prawa administracyjnego i sądowego
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • Doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy pracy związanej ze stosowaniem prawa
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Znajomość innego języka UE (poziom B2)

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do: 29 stycznia 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa 
  lub składać w Kancelarii UOKiK (wejście od centrum konferencyjnego Urzędu) z dopiskiem "RPZ-PREF"

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php.
   Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Biurze Prezesa

  Ogłoszenie o naborze nr 20908 z dnia 18.01.2018 r.

  Oferty do: 23 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dodatkowe: na zastępstwo

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  referendarz

  do spraw: promocji i edukacji

  w Wydziale Promocji i Edukacji w Biurze Prezesa

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
  Praca w pokoju na I piętrze.
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Organizowanie konferencji, seminariów naukowych, warsztatów i imprez promocyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konsumentów
  • Planowanie i kupno materiałów promocyjnych i konferencyjnych Urzędu w celu ich dystrybuowania w ramach działań mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku UOKiK
  • Projektowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych ze środków krajowych oraz funduszy unijnych w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konsumentów
  • Opracowywanie tekstów informacyjnych i edukacyjnych z obszaru kompetencji Prezesa UOKiK w związku z ich publikacją w serwisach internetowych w języku polskim i angielskim
  • Współpraca z organizacjami przedsiębiorców oraz instytucjami zajmującymi się ochroną konsumentów (organizacje pozarządowe, rzecznicy konsumentów) w celu realizacji polityki informacyjnej i edukacyjnej Urzędu
  • Przygotowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, tworzenie opisu przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wycena przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą zamówień publicznych w zakresie realizacji polityki informacyjno-edukacyjnej Urzędu
  • Realizacja planu wydawniczego UOKiK w celu zapoznania opinii publicznej z wybranymi zagadnieniami z zakresu ochrony konkurencji i/lub konsumentów

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości technik Public Relations
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w komunikacji społecznej, public relations lub marketingu
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 23 stycznia 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   Pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem BP-2-Ref-Z

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php .
  Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Główny Specjalista w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  Ogłoszenie o naborze nr 20861 z dnia 17.01.2018 r.

  Oferty do: 29 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  główny specjalista

  do spraw: legislacji

  w Wydziale Polityki Konsumenckiej, Departament Ochrony Interesów Konsumentów


   

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie
  Praca na 6 piętrze
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Opracowywanie projektów założeń do projektów aktów prawnych oraz projektów aktów prawnych z zakresu prawa konsumenckiego
  • Udział w procesach legislacyjnych dotyczących prawa konsumenckiego na szczeblu krajowym (m.in. udział w uzgodnieniach międzyresortowych, pracach podkomisji i komisji parlamentarnych) i Unii Europejskiej (m.in. udział w pracach grup roboczych Komisji Europejskiej, Rady UE) oraz nadzór prac legislacyjnych nad poszczególnymi projektami
  • Opracowywanie analiz, opinii i stanowisk Rządu RP dotyczących zagadnień związanych z harmonizacją ustawodawstwa polskiego do prawa europejskiego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; monitorowanie, gromadzenie i analiza aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu prawa konsumenckiego
  • Sporządzanie opinii i analiz dotyczących szeroko pojętej polityki konsumenckiej, w szczególności dotyczących rozwiązań o charakterze systemowym w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK
  • Udział w opracowywaniu projektów rządowej polityki konsumenckiej i projektów sprawozdań z jej wykonania
  • Współpraca z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji i innymi podmiotami oraz organami państw członkowskich UE w szeroko pojętych inicjatywach związanych z legislacją w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK
  • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na wpływające do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pisma innych organów, przedsiębiorców i konsumentów w zakresie interpretacji przepisów prawa konsumenckiego oraz przedstawianie opinii prawnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK
  • Kontakt z mediami w celu udzielania informacji o realizowanych zadaniach związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie spraw należących do właściwości Prezesa UOKiK

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 4 lata w pracy na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej praktycznego wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Aplikacja legislacyjna
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 29 stycznia 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOIK-5-GSL-b


   

  INNE INFORMACJE:


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Naczelnik w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów

  Ogłoszenie o naborze nr 20688 z dnia 15.01.2018 r.

  Oferty do: 25 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  naczelnik

  do spraw: publicznoprawnej ochrony konsumentów

  w Wydziale Polityki Konsumenckiej, Departament Ochrony Interesów Konsumentów

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
   
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie
  Praca na 6 piętrze
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazd, schodołaz, toaleta)

  ZAKRES ZADAŃ

  • Kierowanie pracami wydziału pod względem merytorycznym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK (dekretowanie korespondencji na poszczególnych pracowników, omawianie sposobu realizacji zadań, sprawdzanie projektów pism przygotowywanych przez pracowników, kontrolowanie terminowości wykonywanych zadań
  • Kierowanie pracami wydziału pod względem formalnym w celu zapewnienia odpowiedniej jakości i terminowości realizowanych zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK (zapewnienie prawidłowej organizacji pracy wydziału, doskonalenie metod pracy, składanie przełożonym propozycji organizacji pracy w wydziale, inicjowanie spotkań z pracownikami wydziału w celach dyscyplinujących, składanie do przełożonych wniosków dotyczących podwyżek pensji, nagród dla pracowników)
  • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UOKiK w zakresie wykonywania zadań związanych z legislacją (opracowywanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną konsumentów, opracowywanie i opiniowanie dokumentów kierowanych na posiedzenia KSE, KRM, RM i innych organów RM w sprawach związanych z ochroną konsumentów), opracowywaniem rządowej polityki konsumenckiej oraz innymi zadaniami realizowanymi przez UOKiK (np. orzecznictwo, komunikacja)
  • Współpraca z organizacjami konsumenckimi, organizacjami przedsiębiorców, organami administracji oraz innymi podmiotami w inicjatywach pozalegislacyjnych oraz legislacyjnych w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK
  • Przygotowywanie projektów pism lub opinii o wysokim stopniu trudności, wymagające szczególnych umiejętności, wykorzystywanych w bieżących pracach Urzędu, w ramach realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do właściwości Prezesa UOKiK
  • Współpraca z krajowymi organami ochrony konsumentów państw członkowskich Unii Europejskiej (m.in. w ramach procedur określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów) w celu realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK
  • Kontakt z mediami w celu udzielania informacji o realizacji zadań związanych z publicznoprawną ochroną konsumentów w zakresie należącym do kompetencji Prezesa UOKiK

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe prawnicze
  • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w obszarze stosowania prawa
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości prawa konsumenckiego i umiejętność stosowania go w praktyce
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność i terminowość
  • Posiadanie kompetencji: zorientowanie na osiąganie celów
  • Znajomość języka angielskiego (poziom B2)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w zarządzaniu zespołem
  • Posiadanie kompetencji: zarządzanie personelem
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Znajomość innego języka urzędowego UE na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 25 stycznia 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DOIK-5-NW

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia).
  3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php Weryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna.
  5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne.
  6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia.
  7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.
  8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru.
  9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 247.

   

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Starszy specjalista w Departamencie Analiz Rynku

   Ogłoszenie o naborze nr 20604 z dnia 12.01.2018 r.

  Oferty do: 23 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko starszego specjalisty do spraw analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku


  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku. 
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
  • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
  • Opiniowanie projektów decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.
  • Sporządzanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz funkcjonowania krajowych rynków w celu oceny zaistniałej na nich sytuacji.
  • Analiza aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki w celu zapobiegania wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.
  • Udział w pracach właściwych zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu związanych z rozwojem konkurencji.
  • Prowadzenie badań rynków o szczególnie skomplikowanej strukturze, charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu z punktu widzenia dobrobytu konsumentów w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze sformułowanie kierunków prowadzonej przez Urząd polityki konkurencji.
  • Uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie zawodowe: 2 lata przy przygotowywaniu analiz związanych z ochroną konkurencji lub przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz działania UOKiK i organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik badań ekonomicznych
  • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w obszarze (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 23 stycznia 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
   Powstańców Warszawy 1 
   00-950 Warszawa 
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-StS


  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Referendarz w Departamencie Analiz Rynku

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

  Ogłoszenie o naborze nr 20597 z dnia 12.01.2018 r.

  Oferty do: 23 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko referendarza do spraw analiz ekonomicznych w Wydziale Analiz Ekonomicznych, Departament Analiz Rynku

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa
  ADRES URZĘDU:

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. 
  Praca w pokoju na 6 piętrze budynku. 
  Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych z użyciem metod ilościowych w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
  • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
  • Monitorowanie i analiza zmian dotyczących konkurencji na wybranych rynkach regulowanych, wypracowywanie stanowisk organu antymonopolowego w tym zakresie.
  • Analiza wybranych projektów aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź rozwój konkurencji na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki.
  • Udział w konferencjach naukowych i branżowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania urzędu.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: podstawowych zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji i polityki konkurencji, technik i narzędzi analiz ilościowych w naukach społecznych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki.
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność analitycznego myślenia
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
  • Posiadanie kompetencji: rzetelność
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie działania UOKiK oraz organów UE w zakresie ochrony konkurencji
  • Posiadanie kompetencji: kreatywność
  • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Dokumenty należy złożyć do 23 stycznia 2018 r.

  Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
  pl. Powstańców Warszawy 1 
  00-950 Warszawa 
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-Ref

  INNE INFORMACJE:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

  1. Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
   2. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści podanej w ogłoszeniu, z oryginalnym podpisem własnoręcznym kandydata, opatrzone datą (list motywacyjny i oświadczenia). 
   3. Wzory oświadczeń do pobrania pod adresem: http://uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.phpWeryfikacja wymagań formalnych będzie się odbywała na podstawie dokumentów aplikacyjnych, i w związku z tym podkreślamy, że kompletnie złożona aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. 
   4. Planowane etapy naboru: sprawdzian wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna. 
   5. Zachęcamy do składania ofert osoby niepełnosprawne. 
   6. Proces rekrutacji trwa co najmniej 1 miesiąc od dnia ukazania się ogłoszenia. 
   7. Osoby zakwalifikowane do udziału w naborze zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo. 
   8. Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone po upływie 4 miesięcy od zakończenia naboru. 
   9. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 60 213.

 14. Drukuj pytanie
 15. Rozwiń odpowiedź Specjalista w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej

  Ogłoszenie o naborze nr 20535 z dnia 11.01.2018 r.

  Oferty do: 22 stycznia 2018

  Wymiar etatu: 1

  Status: nabór w toku

  Stanowiska: 1

  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

  specjalista

  do spraw: pomocy publicznej

  w Wydziale Pomocy na Energetykę i Ochronę Środowiska, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

  MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

  Warszawa

  URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  DEPARTAMENT MONITOROWANIA POMOCY PUBLICZNEJ
  UL. WARECKA 11A
  00-034
  ADRES URZĘDU:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa

  WARUNKI PRACY

  Budynek na ul. Wareckiej jest częściowo dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Departament mieści się na II piętrze.
  Budynek jest wyposażony w windę.

  ZAKRES ZADAŃ

  • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKiK (opinii, zastrzeżeń) w odniesieniu do projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej
  • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy (w szczególności przygotowywanie wyjaśnień, udział w spotkaniach z przedstawicielami KE)
  • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy na energetykę i ochronę środowiska, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnymi
  • Udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy na energetykę i ochronę środowiska (programy pomocowe oraz pomoc indywidualna), w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych oraz współpraca na bieżąco z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśniania wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej
  • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy na energetykę i ochronę środowiska w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań Komisji Europejskiej z przedstawicielami państw członkowskich UE
  • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonania decyzji KE
  • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów Rzeczypospolitej Polskiej
  • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewniania należytego wykonywania obowiązków w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE

  • Wykształcenie: wyższe
  • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub funduszy strukturalnych lub 1,5 roku pracy w administracji publicznej
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; znajomości problematyki integracji europejskiej; znajomości problemtyki funduszy strukturalnych; znajomości prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność myślenia analitycznego
  • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  WYMAGANIA DODATKOWE

  • Wykształcenie: wyższe kierunkowe: prawo/ekonomia/politologia/ stosunki międzynarodowe/ europeistyka lub podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej, funduszy strukturalnych, pomocy publicznej, prawa podatkowego, analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw
  • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • Znajomość innego języka UE na poziomie B2

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

  TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • Dokumenty należy złożyć do: 22 stycznia 2018 r.
  • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  • Miejsce składania dokumentów:
   Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   pl. Powstańców Warszawy 1
   00-950 Warszawa
   (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DMP-5-S

   


Pliki do pobrania:

Zasady służby cywilnej oraz Zasady etyki korpusu służby cywilnej

Oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 


Zachęcamy, aby przygotowując swoją ofertą zwrócili Państwo szczególną uwagę na właściwe dokumentowanie spełniania wymagań w kwestiach dotyczących:

 • doświadczenia zawodowego

Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy (zadań) na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, prowadzenia działalności gospodarczej itp. W przygotowanej ofercie należy w sposób jednoznaczny wykazać długość wymaganego doświadczenia poprzez dołączenie kopii: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i/lub odbytych praktykach, opinii czy referencji.

W celu udokumentowania doświadczenia zawodowego w konkretnym obszarze należy dodatkowo dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające posiadanie takiego doświadczenia (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie).

 • wykształcenia

Kandydaci powinni udokumentować spełnienie tego wymogu, załączając kopię dyplomu lub zaświadczenia z uczelni potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia. Na osobie składającej aplikację spoczywa obowiązek przedłożenia dokumentu, który w sposób niebudzący wątpliwości będzie potwierdzał posiadanie wymaganego wykształcenia – dotyczy to przede wszystkim dyplomów uzyskanych na zagranicznych uczelniach. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 • znajomości języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego składane oferty powinny zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru oświadczenia kandydata do pracy na wolne stanowisko w służbie cywilnej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wszystkie wymagane oświadczenia oraz list motywacyjny powinny zostać podpisane.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji procesu rekrutacji, składania aplikacji i wymaganych dokumentów mogą Państwo uzyskać w Biurze Kadr, Szkolenia i Organizacji, tel.: 22 55 60 247 / 22 55 60 213.

 


Wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej są publikowane na stronie: https://nabory.kprm.gov.pl

Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.


Sprawdź też:

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskieEuropejskie Centrum KonsumenckieUE