Zamknij [x]
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki
Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie

UOKIK - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powiększ czcionkęPomniejsz czcionkęWersja z wysokim kontrastemWersja tekstowaWersja tekstowaKanał RSSPobierz kod QREnglish version

Tu jesteś: Strona główna > Konsumenci > Instytucje Konsumenckie > Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Rozstrzyganie sporów konsumenckich

Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR)

ADR (Alternative Dispute Resolution) to postępowania wykorzystywane m.in. w sporach między konsumentem a przedsiębiorcą. Prowadzone są bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Metody te są tanie (często nieodpłatne), szybkie i nie wymagają zatrudnienia wyspecjalizowanego prawnika.

W Polsce do najważniejszych form rozwiązywania sporów bez udziału sądu należą:

 • mediacje - procedury, w których konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora. Co ważne, osoba ta nie rozwiązuje konfliktu, a jedynie pośredniczy w pertraktacjach między stronami, pomagając im wybrać wspólne, wzajemnie akceptowane rozwiązanie.
 • arbitraż - sposób rozstrzygania sporu bez udziału sądu. Jego kompetencje przejmuje bezstronny specjalista – arbiter.
 • komisje skargowe – tworzone wspólnie lub niezależnie przez stowarzyszenia przedsiębiorców, instytucje gospodarcze lub organizacje konsumenckie. Ich działania oparte są o przepisy prawa powszechnego lub zasady samoregulacji. Rozstrzygnięcia Komisji mają najczęściej niewiążący charakter. Pomimo tego decyzja ma istotne znaczenie dla reputacji przedsiębiorcy.
   

Poniżej znajdą Państwo informacje w jaki sposób i gdzie rozwiązać polubownie spór z przedsiębiorcą.

  Drukuj pytanie
 1. Rozwiń odpowiedź Jak skorzystać z ADR?

  Jeżeli konsument chce rozwiązać spór z przedsiębiorcą bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).

  Warto pamiętać, że niektóre ciała ADR nie posiadają szablonów wniosków. Wymagają jedynie precyzyjnego opisania problemu oraz dołączenia dokumentów, które potwierdzają argumenty wnioskodawcy (np. paragon zakupu, protokół reklamacyjny, odpis korespondencji wysłanej w sprawie).
   

  Skorzystanie z ADR jest możliwe tylko i wyłącznie po:

  zakończeniu procesu reklamacyjnego
  Dlatego w przypadku problemów z zakupionym towarem w pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do przedsiębiorcy.

  wyrażeniu przez obie strony zgody na postępowanie
  Jeżeli jedna ze stron nie będzie chciała poddać się procedurze ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie.

 2. Drukuj pytanie
 3. Rozwiń odpowiedź Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

  Rodzaje rozstrzyganych spraw
  Spory związane z zakupionym towarem lub usługą (m.in. zakupem obuwia, sprzętu AGD, a także wykonaniem usług remontowo-budowlanych)
   

  Wykorzystywane formy ADR
  Mediacja oraz Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK)
   

  Jak wszcząć postępowanie?
  Sprawę do SPSK może wnieść konsument, przedsiębiorca, organizacja konsumencka oraz powiatowy/miejski rzecznik konsumentów. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny).

  Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl
   

  Koszty postępowania
  Postępowania są, co do zasady bezpłatne.

  Należy jednak wziąć pod uwagę ewentualne koszty, które mogą powstać w trakcie postępowania. I tak np. konsument, który do reprezentowania swoich interesów wyznaczy pełnomocnika niebędącego jego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem, musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

  Z kolei w przypadku polubownego sądu konsumenckiego mogą pojawić się koszty związane np. z wykonaniem ekspertyzy.
   

  Ostateczność wydanych decyzji

  1. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji
   Rozwiązanie sporu uzgodnione przez strony ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej. Jednocześnie nie służy od niego odwołanie.Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z mediacji nie ma wpływu na możliwość wniesienia sporu do sądu powszechnego lub do rozpatrzenia przez stały polubowny sąd konsumencki przy WIIH.
  2. Rozwiązanie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki
   Ugoda oraz wyroki wydane przez SPSK mają moc wyroku sądu powszechnego.
   Od wyroku można wnieść skargę do sądu powszechnego. Należy jednak pamiętać, że żądanie uchylenia wyroku jest możliwe, jeżeli w trakcie postępowania doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brak zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu).
   Skargę należy wnieść nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku.

  W przypadku zawarcia przed sądem ugody, strony nie mogą jej zaskarżyć.

  Informacja Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

   

 4. Drukuj pytanie
 5. Rozwiń odpowiedź Rzecznik finansowy

  Postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym

  1. Rodzaje rozstrzyganych spraw

  Spory powstałe między klientami a podmiotami rynku finansowego (m.in. bankami, zakładami ubezpieczeń, funduszami inwestycyjnymi, funduszami emerytalnymi, spółdzielczymi kasami oszczędnościwo-kredytowymi, instytucjami pożyczkowymi);

  2.  Wykorzystywane formy ADR:

  - zbliżenie stanowisk,

  - proponowanie rozwiązań;

  3. Jak wszcząć postępowanie?

  Należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie rozwiązania sporu.

  Opisać w nim:

  • stan faktyczny sprawy, tzn. czego ona dotyczy, w tym chronologiczny opis zdarzeń,
  • co budzi sprzeciw lub wątpliwości wnioskodawcy w stanowisku/zachowaniu podmiotu rynku finansowego – wskazać zastrzeżenia oraz podać argumenty potwierdzające ich słuszność,
  • kiedy wnioskodawca złożył reklamację skierowaną do podmiotu rynku finansowego, oraz czy otrzymał na nią odpowiedź (należy załączyć jej kserokopię lub wskazać okoliczności uniemożliwiające załączenie),
  • części składowe roszczenia wnioskodawcy (należność główna, odsetki, kwota zadośćuczynienia, kwota odszkodowania, koszty leczenia itp.),
  • które roszczenia i w jakiej wysokości zostały już (częściowo) zaspokojone przez podmiot rynku finansowego, a które nie zostały; wyliczenia powinny mieć związek z podaną na początku wniosku kwotą żądania finansowego (wraz z informacją o wysokości odsetek),
  • propozycję polubownego zakończenia sporu – warunków ugody.

  Należy podać też informację czy Rzecznik w danej sprawie prowadził już postępowanie (jeśli tak, to należy podać sygnaturę takiego postępowania).

  4. Celem postępowania jest zawarcie ugody, więc każda ze stron musi być gotowa na ustępstwa.

  5. Koszty postępowania

  Opłata 50 zł.

  6. Forma postępowania

  Postępowanie może być pisemne, ograniczać się tylko to rozmów telefonicznych lub wymiany maili.

  Jeśli to konieczne organizowane jest spotkanie w siedzibie Rzecznika Finansowego.

 6. Drukuj pytanie
 7. Rozwiń odpowiedź Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)

  Rodzaje rozstrzyganych spraw
  Spory związane z usługami telefonii komórkowej i stacjonarnej, dostępu do Internetu oraz usługami pocztowymi
   

  Wykorzystywane formy ADR
  Mediacja oraz Sąd Polubowny przy Prezesie UKE
   

  Jak wszcząć postępowanie?
  Należy dostarczyć do Delegatury UKE (w województwie właściwym ze względu na zamieszkanie) wniosek o postępowanie mediacyjne (UKE nie posiada szablonu takiego wniosku. Dlatego też należy dokładnie i precyzyjnie opisać problem oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny).

  Mediacja jest możliwa tylko w przypadku, gdy wystąpi o nią konsument, czyli osoba fizyczna, która:

  • ma podpisaną umowę z operatorem,
  • korzysta z telefonu dla celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub wykonywaniem zawodu.

  Powyższe dwa warunki nie obowiązują, jeżeli postępowanie mediacyjne będzie dotyczyło usług pocztowych.

  W celu wszczęcia postępowania przed sądem polubownym przy Prezesie UKE wymagane jest dostarczenie wniosku o rozpatrzenie sporu wraz z załącznikami (odpis wniosku odręcznie podpisany przez wnioskodawcę, zapis na sąd polubowny oraz kserokopie wszystkich dokumentów w sprawie) na adres:

  Stały Polubowny Sąd Konsumencki
  przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

   

  Koszty postępowania
  Mediacja przy Prezesie UKE jest bezpłatna. Należy jednak pamiętać o wyjątku związanym z obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo udzielone osobie, która nie jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem wnioskodawcy.

  Skorzystanie z sądu polubownego wiąże się z kolei z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. (pobiera się ją dopiero w momencie wyrażenia przez stronę pozwaną zgody na sąd polubowny).

  W trakcie postępowania mogą się pojawić koszty dodatkowe, związane np. z potrzebą wykonania ekspertyzy. Strona wnioskująca o te czynności zobowiązana jest wnieść zaliczkę na ich pokrycie.
   

  Ostateczność wydanych decyzji
  Wyrok sądu polubownego ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Jedyną różnicą jest fakt, że stronom nie przysługuje prawo odwołania.

  Można jednak wnieść skargę o uchylenie wyroku. Należy ją złożyć w sądzie powszechnym w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia wyroku lub jeżeli strona wniosła o uzupełnienie, sprostowanie bądź wykładnię wyroku – w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia przez sąd polubowny orzeczenia rozstrzygającego o tym wniosku.

  Strona może w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli doszło do uchybień formalnych lub proceduralnych (np. brak zapisu na sąd polubowny, nie zostały zachowane wymagania co do składu sądu, w tej samej sprawie między tymi samymi stronami zapadł prawomocny wyrok sądu).

  informacja Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Centrum Informacji Konsumenckiej UKE

   

 8. Drukuj pytanie
 9. Rozwiń odpowiedź Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich

  Rodzaje rozstrzyganych spraw
  Spory pomiędzy konsumentami (klientami banków) a bankami:

  • w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta,
  • powstałe po dniu 1 lipca 2001 r., których wartość nie jest wyższa niż 8 000 złotych (dotyczy to wartości sporu a nie umowy).
    

  Wykorzystywane formy ADR
  Arbitraż
   

  Jak wszcząć postępowanie?
  Wszczęcie postępowania przed Arbitrem Bankowym następuje na wniosek konsumenta.
  Powinien mieć on formę pisemną i zawierać:

  • wskazanie stron sporu,
  • określenie żądania,
  • wartość przedmiotu sporu.

  Konsument powinien dołączyć również dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego lub oświadczenie, że w terminie 30 dni nie uzyskał odpowiedzi na złożoną przez siebie skargę.
   

  Koszty postępowania
  Przed rozpoczęciem postępowania należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Jeżeli wartość sporu jest niższa niż 50 zł. to wysokość opłaty zostaje obniżona do 20 zł.

  W przypadku wygranej konsumenta, bank przegrywający sprawę zobowiązany jest zwrócić słabszemu uczestnikowi rynku równowartość wniesionej przez niego opłaty. Jeżeli zaś została zawarta ugoda konsument otrzymuje zwrot połowy wpłaconej kwoty.
   

  Ostateczność wydanych decyzji
  Postępowanie toczone przed Arbitrem może się zakończyć ugodą lub też wygraną jednej ze stron. Jeżeli bank przegra nie ma on możliwości odwołania się od decyzji Arbitra. Z kolei w przypadku przegranej konsumenta ma on prawo skierować sprawę do sądu powszechnego. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie Arbitra obie strony mogą potraktować jako opinię prawną.

  informacjaDodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Związku Banków Polskich

   

 10. Drukuj pytanie
 11. Rozwiń odpowiedź Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

  Informacja na temat Sądu Polubownego przy KNF

  1. Jakie sprawy?

  Przed Sądem Polubownym przy KNF rozpatruje się sprawy:

  • powstałe między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNF a odbiorcami świadczonych przez nie usług,
  • o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi 500 zł oraz o prawa niemajątkowe (w uzasadnionych przypadkach, gdy powodem jest konsument możliwe jest przeprowadzenie mediacji w sprawie o wartości niższej niż 500 zł.)

   

  1. Wykorzystywane formy ADR

  Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy KNF:

  • Mediacja

  Postepowanie polegające na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, które w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora dążą do zawarcia ugody akceptowanej przez obie strony sporu.

  • Arbitraż

  Postępowanie, w którym niezależny i bezstronny arbiter rozstrzyga, kto ma rację w powstałym sporze.

  Zarówno mediacja, jak i arbitraż mogą być przeprowadzone jedynie w sytuacji,

  gdy obie strony wyrażą na to zgodę.

   

  1. Jak wszcząć postępowanie?

  Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

  Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubownego przy KNF. Najłatwiej uczynić to korzystając z formularzy dostępnych na stronie internetowej KNF -  odpowiednio umowa o mediację  (wartość przedmiotu sporu do 10 tys. zł), umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł) lub umowa-zapis na sąd polubowny.

  Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony, Sekretarz informuje powoda o zgodzie bądź braku zgody na polubowne zakończenie sporu.

   

  1. Koszty postępowania

  Opłata za mediację wynosi 100 lub 250 zł w zależności od wartości przedmiotu sporu i wnoszona jest przez każdą ze stron sporu. W przypadku zawarcia porozumienia strony odzyskują 70 proc. wpłaconej kwoty. Jeżeli zaś nie uda się wypracować ugody opłata za postępowanie nie podlega zwrotowi.

  Opłata za arbitraż, gdy powodem jest konsument, jest stała i wynosi 250 zł. W przypadku innych podmiotów niż konsument, jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (link do taryfy).

  Należność wnosi się w momencie uzyskania zgody drugiej strony na mediacje.

   

  1. Moc prawna wyroku i ugody

  Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

  Oznacza to, że może być przymusowo wykonany przez komornika, po uprzednim stwierdzeniu jego wykonalności przez sąd państwowy. Aby tak się stało należy złożyć wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu polubownego lub ugody zawartej przed tym sądem oraz wnieść opłatę w wysokości 300 złotych. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi 3 dni od dnia jego złożenia.

  Od wyroku Sądu Polubownego nie przysługuje apelacja.

  informacjaDodatkowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronie Komisji Nadzoru Finansowego

   

 12. Drukuj pytanie
 13. Rozwiń odpowiedź Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy

  Rodzaje rozstrzyganych spraw
  W przypadku, gdy konsument uzna, że reklama wprowadza w błąd lub w inny sposób narusza zasady Kodeksu Etyki Reklamy

  Komisja nie rozpatruje skarg dotyczących reklam:

  • które nie były dystrybuowane na obszarze RP,
  • których reklamodawcą jest podmiot nie posiadający siedziby/oddziału na terenie RP,
  • których przedmiot był już rozpatrywany przez Komisję i została podjęta ostateczna decyzja.

   

  Wykorzystywane formy ADR
  Komisja skargowa
   

  Jak wszcząć postępowanie?
  Aby złożyć skargę należy wypełnić formularz online.

  Ten sam formularz jest również dostępny w wersji drukowanej. Należy go wypełnić i dostarczyć drogą elektroniczną na adres [SCODE]Yml1cm9AcmFkYXJla2xhbXkucGw=[ECODE] lub faksem na numer 22 629 18 89 lub tradycyjną pocztą na adres:

  Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
  Ul. Koszykowa 10 lok. 11
  00-564 Warszawa

  Postępowanie przed Komisją Etyki Reklamy może toczyć się niezależnie od postępowań przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi, sądami arbitrażowymi i organami administracji publicznej lub innymi podmiotami.

   

  Koszty postępowania
  Konsumenci mogą składać skargi bezpłatnie
   

  Ostateczność wydanych decyzji
  Decyzje Komisji są niewiążące. Należy jednak pamiętać, że pomimo niewiążącego charakteru ma ona znaczenie dla reputacji skarżonego przedsiębiorcy.

  Jest tak dlatego, że Komisja ma prawo podjąć środki, które mogą niekorzystnie wpływać na wizerunek przegranego. Oto niektóre z nich:

  • publikacja Uchwały Zespołu Orzekającego na stronie internetowej Rady Reklamy,
  • odebranie Prawa do certyfikatu – jest on przyznawany przez Radę w umowie licencyjnej i zakłada możliwość korzystania m.in. ze znaku towarowego „Reklamuję etycznie” oraz posługiwania się hasłem „Sygnatariusz KER”,
  • publikacja uchwały (decyzji) Komisji w wybranych branżowych środkach przekazu.

   

  informacja Dodatkowe informacje oraz formularze dostępne są na stronie Rady Reklamy

   

Do góry

Zobacz także:
Bezpieczne place zabawICPENKonkurs na prace magisterskie i doktorskiePytania i odpowiedziEuropejskie Centrum Konsumenckie